526 die handel en scheepvaart betreffen. Hij is tevens de ontvanger van de in- en uitvoerrechten en van de ankeragegelden. Hier van is hij echter, evenmin als van de door hem afgedane zaken, aan niemand anders dan aan den vorst rekenschap verschuldigd, die deze evenwel zelden van hem vordert, mits hij zorgt, dat in alles 's vorsten belangen behoorlijk worden gebaat. Komt de Sjahbandar te overlijden, dan komen zoowel zijne roerende als onroerende goederen wier waarde grooter is dan f 8 aan den vorst. Boeken of registers behoeft hij er echter niet op na te houden. Aan hem en zijne handlangers is ook het recht of het mono polie van den aan- en verkoop van zout en opium toegekend. V. Geschiedenis van het Rijk en de aanleiding tot de tegen- Hoe en wanneer het rijk van Boni ontstaan is, valt niet met zekerheid te zeggen. Wij weten alleen, dat vermoedelijk om streeks het einde der 16e eeuw een verbond werd gesloten tus- schen Boni, Wadjo en Soppèng, waarschijnlijk gericht tegen Go- wa. Ongeveer 40 jaren later brak echter een strijd uit tusschen Boni eenerzijds en Wadjo, vereenigd met Gowa en Loewoe, ter andere zijde, welke strijd ten nadeele van Boni afliep, zoodat dit rijk tijdens de komst der Nederlanders in Indië onder de opperheerschappij van Gowa stond. De Islam wordt geacht te zijn ingevoerd tusschen 1606 en 1610. Boni bleef afhankelijk van Gowa totdat admiraal Speelman, na de verovering van Makassar, met behulp van den Soppeng- sehen prins Aroe Palakka en de opgestane Boniërs, den 18en November 1667 bet bekende Bongaaisch contract sloot, waarbij Boni van de overheersching van Gowa werd bevrijd en de oude vorst La-Madarama weder aan het hoofd van het bestuur in Boni werd gesteld. Deze deed in 1672 afstand van het bestuur en Aroe Palakka werd door de Rijksgrooten tot zijn opvolger gekozen. De nu volgende geschiedenis van Boni kunnen wij in 't kort samenvatten met te zeggen, dat het rijk van nu af voortdurend, ofschoon niet zonder hinderpalen en schokken, in macht en aan zien toenam, terwijl tegelijkertijd het aanzien van Gowa daalde. WOOBDIGE VERWIKKELINGEN HET HET NeD.-InD. GOUVERNEMENT.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 542