548 kelijken; een troep mag dan ook nooit uit gebrek aan paarden werkeloos blijven en in het gevecht mag de veiligheid der paar den nooit een factor zijn die invloed op den loop van dat gevecht uitoefent, want de troep zonder zijn paarden is even slagvaardig, alleen niet zoo mobiel. De vredessterkte der Schutztruppe bedraagt 84 officieren en 785 man. 1) Toen in Januari 1904 de opstand der Herero's uitbrak, bevond zich het grootste gedeelte der Schutztruppe op grooten afstand van het terrein des opstands, nl. in Groot-Namaland, waar tegen de Bondelzwarts werd gevochtenslechts zwakke com pagnieën en detachementen waren, over verschillende garni zoenen en posten verdeeld, in het Herero-land achtergebleven. De opstand begon met het vermoorden van in het binnenland ver spreid wonende kolonisten, het vernielen van spoorweg en telegraaf en het insluiten van verschillende garnizoenen en kleinere stations. Ten gevolge van hunne geringe militaire macht waren de Duitschers verplicht tot een lijdelijk defensieve houding, in welken ongunstigen toestand eerst verandering ten goede kwam bij de komst van de compagnie bereden infanterie „Franke", die met geforceerde marschen uit Groot-Namaland aanrukkend, den Herero's menigen gevoeligen klap toebracht en verschillende plaatsen ontzette. Yoor een krachtig optreden tegen de oproerige Herero's was echter troepenversterking uit Duitschland noodzakelijk, welke niet lang op zich liet wachten. De hulp die de Schutztruppe ondervond van de landingsdivisiën der in de Afrikaansche wateren aanwezige schepen ga ik stilzwijgend voorbij, evenals de komst van een Marine-Expeditionskorps (9 Februari). Omtrent deze marinetroepen wil ik alleen aanstippen, dat zij evenals in China enkele manschappen bereden maakte, om beter in den veiligheids- en ordonnansendienst te kunnen voorzien. 2) De Schutztruppe ontving aanzienlijke aanvulling uit het moe derland; de-sterkte dier aanvulling bedroeg: 1) De volgende gegevens zijn ontleend aan het artikel „Der Herero-Aufstand", voor komende in verschillende nummers van het Militar Wochenblatt 1904. 2) De compagniescommandanten der Seebataillone zijn sedert 23 Sept. 1888 bereden {Duport. blz. 41).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 566