550 makende van de beweeglijkheid der bereden infanterie, met min der troepen te kunnen volstaan. Een voorbeeld uit den Herero-opstand moge deze laatste be wering staven. 1) De Herero's hadden een stelling van 4500 M. lengte bezet in ■een heuvelachtig terreinhet terrein vóór de stelling begunstigde de verdediging, daar langs den voet der heuvels een rivier stroom de en aan de overzijde dier rivier zich een vlak, langzaam op loopend terrein uitstrekte, dat met gras en kleine struikjes begroeid was. Deze stelling moest genomen worden door een Duitsche afdeeling, sterk 12 officieren, 163 bereden infanteristen en 5 stukken geschut van verschillend kaliber. Een frontaanval was uitgesloten van wege het open terrein. De aan voerder—majoor von Estaff besloot beide vleugels tegelijk aan te tasten en rukte zoodoende zijn zwak detachement over 4 K.M. uiteen, 's Vijands linkervleugel week terug en daarop bezetten de Herero's ■een tweede stelling achter de eerste, op een heuvelrug gelegen. Er volgde toen een vuurgevecht dat van 11 uur v. m. tot 1 uur 20 n. m. duurde en waarin door infanterie en artillerie getracht werd het vuuroverwicht te verkrijgen, 's Middags werd de zwakke linkervleugel der Duitschers bedreigd met een omtrek king door den vijand, die versterking gekregen had. De geringe troepensterkte had den Duitschers belet een behoorlijke gevechts- •echelonneering in de diepte in acht te nemen, doch majoor von Estaff wist het daaruit voortvloeiende gevaar af te wenden •door volle gebruikmaking van de beweeglijkheid zijner bereden infanterietwee sectiën van den minder bedreigden rechter vleugel werden uit het gevecht teruggenomen en in galop naai den linkervleugel gezonden, om daar het gevecht weer te beginnen. Vóór den avond viel de stelling den Duitschers in handen (Slot volgt.) H. B. 1) Schwabe. Einige Leliren aus dem Kriege in Deutsch-Siidwest Afrika. Vierteljahrshefte 1904. Drittes Heft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 568