42 den, dat men zich thans tegen het andere deel der vijands wendt, alvorens nog tegenover het eerste geheel zijn doel te hebben bereikt. Het detachement Salatiga is gebleken zwakker te zijn dan men vermoedde. Alles in de onderstelling wees er op, dat men hier te doen zou hebben met de hoofdmacht van den vijand. Uit het gevecht bleek het detachement niet sterker te zijn dan 3 a 4 compagnieën infanterie, 1 eskadron cavalerie, en 1 sectie artillerie. Yan het detachement Pring Soerat werd in de onder stelling gesproken als van een betrekkelijk zwak infanteriede- tachement, terwijl dit thans reeds 2^2 compagnie in gevecht heeft gebracht, en voorgaat zijn linkervleugel te versterkenZoolang geen zekerheid bestaat, dat dit detachement in bedwang gehou den kan worden, blijft een voortrukken met de hoofdmacht in de richting van Toentang eene hoogst gevaarlijke onderneming. Aangezien die zekerheid niet bestaat, zou ik er hier het meest voor voelen het detachement Pring Soerat aan te grijpen, en het detachement Salatiga slechts door een zwak detachement te doen vervolgen. Ik stel mij voor, dat de brigadecommandant thans terstond 14/2 compagnie van de reserve naar den W. rand van Djemba- ngan zendt, aan den artilleriecommandant het bevel doet over brengen, terstond zoodanig van stelling te veranderen, dat vuur kan worden gebracht tusschen Pring Apoes en Djembangau, en voorts het volgende bevel uitvaardigt. Brigade. Z. W. Bawen. 47'04. 1020 V.M. No. 1- Vijand1 bat., 1 esk., 1 sectie art., trekt van hoogen rug W. van Këtra in Z. O. richting terug. Vijand, tegenover Rengas heefc in gevecht gebracht: 1 comp. in O. rand Pöte, ^2 comp. in O. rand Ka- tang, en is met 1 comp. bij Pring Apoes over K. Rengas getrokken; hij blijft zijn linkervleugel versterken. 2. Ik besluit vijand tegenover Rengas aan te vallen. 3. Het 8e Bat. (—1 inl. comp.) wendt zich terstond over Larangan tegen 's vijands rechtervleugel bij Katang. Het det. Rengas blijft zijn stelling tot het uiterste vasthouden. Tot ondersteuning zijn 11/2 comp. reserve naar W. rand Djembangan opgerukt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 56