553 Substitueert men hierin Q 60 K.G. Ai 1.1 K.G. A2 0.1 K.G.dan heeft men n y- 60 M3. Daar bovendien het verschil in spanning tusschen de damp kringslucht en het ballongas gering is, zal het gas langzaam uit- stroomen en het geruimen tijd duren (indien de ballon slechts op enkele plaatsen getroffen wordt en de gaten veroorzaakt worden door G.K. kogels, wat gewoonlijk het geval is, en dus klein zijn) eer de ballon daalt. Dit kwam o.a. voor bij de belegering van Lady- smith, waar de ballon der Engelschen drie malen werd getroffen en alle keeren, na getroffen te zijn, nog geruimen tijd bleef zweven. Op het proefveld krijgt men gewoonlijk gunstiger resultaten. De proefballon heeft meestal eene middellijn van 3 M. en is uit een zuinigheidsoogpunt gevuld met lichtgas. De stijgkracht is dus gering. Wordt deze ballon getroffen, dan wordt de stijg kracht spoedig nul en daalt de ballon. 3. De kabel. De kabel heeft gewoonlijk aan het boveneinde eene middel lijn van 16 m.M., aan het ondereinde eene van 12 m.M.; een ka bel van 500 M. lengte weegt van 90 tot 100 K.G. Het gewicht van den kabel heeft een merkwaardigen invloed op het dalen van den ballon, als hij door gasverlies zinkt: Hoe zwaarder de kabelhoe langzamer de ballon daalt. Deze, op het eerste gezicht onwaarschijnlijke, stelling wordt als volgt bewezen: De daling begint, zoodra de stijgkracht door gasverlies nul geworden is. Bij een door gasverlies dalenden ballon (gedacht zonder kabel) blijft het den ballon benedenwaarts trekkende gewicht nagenoeg standvastig, de stijgkracht vermindert echter door het aanhoudend gasverlies; de dalende beweging is dus eene versnelde; de tijd, noodig om den grond te bereiken, is daarmede recht evenredig. Indien daarentegen dezelfde ballon van een kabel is voorzien en hij daalt door gasverlies, dan neemt het den ballon naar beneden trekkende gew icht voortdurend af, daar de kabel gedeel telijk op den grond komt te liggen; met het gewicht van dat op den grond liggende gedeelte wordt de benedenwaarts trek kende kracht verminderd. Bij aanname van eene gelijke uit.- AA Dl. I, 1905. 39

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 571