5-55 verkorten, in horizontale richting, door het in beweging zetten van het voertuig zelf, willekeurig worden bewogen. Uit proeven is gebleken, dat voor het opstijgen tót op 500 M. ongeveer 5 en voor het inhalen 10 minuten noodig zijn; de snelheid der verticale beweging varieert dus tusschen 1.65 M. en 0.85 M. per seconde. De beweging van het voertuig met opgelaten ballon kan, wil waarnemen mogelijk blijven, slechts in stap geschiedende ho rizontale snelheid van den ballon is dus ongeveer 1.5 a 1.7 M. per seconde. Uit het bovenstaande volgt dus, dat de snelheid waarmede de ballon zich in verschillende richtingen beweegt een maxi mum van 1.7 M. per seconde niet zal overschrijden. II. Wijze van schieten en projectielsoort. Het voorschrift op het schieten bij de vestingartillerie geeft het volgende aan voor het beschieten van kabelballons: „Hier toe bezige men vuurmonden le met gestrekte banen; 2e welke op grooten afstand G.K. vuur kunnen brengen3e groote verhoo gingen toelaten en 4e waarbij eene groote vuursnelheid mogelijk is. Alleen de kanonnen 12 c.M. L/40, 7.5 c.M. L/35, 7.5 c.M. L/30 en 7 c.M. L/28 op veerspooraffuit voldoen bij de vestingartillerie aan bovenstaande eischen, hetgeen uit onderstaand staatje blijkt 1). Het kanon van 7 c.M. L/14 voldoet niet aan de eischen, daar het slechts G.K. vuur brengt tot op 3000 M. en geen groote vuursnelheid toelaat. Het genoemde voorschrift zegt, dat uitsluitend met G.K. zal ge vuurd worden, waarbij dus eene beschieting van de ballon-voertui- Kanon van: Maximum elevatie Grootste afstai.d waarop G.K. vuur gebracht kan worden. Elevatie beboorende by nevenstaanden afstand. Type van den vuurmond. 12 c.M. L/40 30» 7000 7» 15' snellaadvuurmond. 7.5 L/35 O O CO 6000 13° 46' id. 7.5 L/30 30» 6200 14» 7' snelvuur-vuurmond. 7 L/28 17» 30' 5200 15° 57' snellaadvuurmond. op veerspoor- aifuit 1) Deze gegeven3 zijn geput uit de bij de vuurmonden belioorende scbootstafels.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 573