559 Men plaatst een kanon zoo nauwkeurig mogelijk op het eene uiteinde van de basis. De afstandsmeter en de richter bij dit stuk richten nu gelijktijdig op den ballon en zorgen gelijk in de richting te zijn. Aan den stand van den vuurmond wordt nu niets meer veranderd, doch zijne richting voorwaarts met twee bakens vastgelegd. Wanneer nu de afstandmeter op de plaats van het kanon gaat staan, kan hij de meting volbrengen door den bal lon aan te peilenjwanneer hij in de richting van de beide bakens is. Berde methode. Twee vuurmonden achtereenvolgens richten op bepaalde punten van den ballon. Twee voldoende ver van elkaar opgestelde vuurmonden (bv. de twee vleugelstukken) worden gelijktijdig, ieder op een uit einde van de grootste horizontale middellijn van den ballon, zoo danig gericht, dat de beide verlengde richtlijnen elkaar achtei den ballon in Q snijden, beide vuurmonden met nul C.D. (zie fig 1.) Eenige oogenblikken later, als de ballon ongeveer in Pi is ge komen, worden, zonder iets aan den stand van den vuurmond te veranderen, door verschuiving van den oogdop (bij den kijker- opzet door draaiing van den kijker) de richtlijnen op de tegen overgestelde uiteinden der middellijn gebracht, zoodat de ver lengden daarvan zich vóór den ballon in Qi snijden. Met de afgelezen zijdelingsche verschuivingen 0L Si ai, 02 Si a8, de lengte der richtlijn Ai Oi A2 02 1 en de bekende grootte van de ballonmiddellijn M N Mi Ni D, kan ongeveer de afstand x berekend worden. In de figuur is Ai Zi II Oi Si; Ai S's II A2 S2 Ni Zt A2 Z2 II 02 S2A2 O'i II Ai Oi N Z2. Alsmede A Ai Zi Ni A Ai S'2 Si; Hieruit volgt Ai Ni: Ax Si Ai Zx: (Oi S'2 Oi Si). Voor Ai Ni mag men schrijven x; evenzoo kan, daar x bij Q altijd klein is, Ot S' 2 =0'i S2 genomen worden en Ai Si Ai Oi 1. Dus is, indien 0'i02 m: x: 1 Ai Zi: (m -{- a2 ai)(1) Daar A A2 Z2 N A A2 O'i 02, is: A2 NA2 O2 A2 Z202 Oi

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 577