43 Dat in dergelijke beslissende momenten de bevelvoering buiten gewoon moeilijk is, is duidelijk. Snel zijn besluit te nemen, gegrond op overwegingen waarvoor hier bladzijden noodig zijn om ze weer te geven, de handigheid om dat besluit terstond in duidelijken en beknopten vorm te gieten, en bij alles wat tot zenuwachtige overhaasting dringt toch de zoo hoog noodige kalmte te bewaren, dat alles is zeker slechts weinigen gegeven, en zeker geen kunstje dat men zoo maar van een enkelen keer machtig wordt. "Van welk groot belang de technische vaardigheid in het geven van bevelen is, komt in dit geval bijzonder uit. Veel tijd mag er niet verloren gaan, en toch is het zeer ge- wenscht de bevelen schriftelijk te geven, want elke onder bevelhebber dient voor de vereischte samenwerking niet alleen te weten wat hij zelf moet doen, maar ook zoo volledig mogelijk op de hoogte gesteld te worden van hetgeen de andere afdeelingen verrichten. Mondeling kan dit niet geschieden, want tien tegen een, dat een ordonnans daarbij de helft vergeet. Het komt mij voor, dat het geven van schriftelijke bevelen het eenvoudigst is, wanneer de commandant eenige officieren bij zich vereenigt en hun dicteert. In dit geval behoeft hij, be halve zijn adjudant, nog slechts één officier bij zich te hebben om al vlug 3 stuks gereed te hebben. Het aanvullend bevel aan den artilleriecommandant kan dan wel iets later verzonden worden. De bevelvoering wordt zeer vergemakkelijkt, wanneer de com mandant zorgt, dat de verschillende ondercommandanten zooveel mogelijk in zijne nabijheid zijn, wat bij den aanvang van de gevechtsontwikkeling wel mogelijk is. Waarom kunnen bv. in de marschcolonne dezen niet aan het hoofd der hoofdmacht marcheeren? Het zou mij voor onze kleine detachementen wel practisch lijken. Ik zou bedoelden maatregel Be art. neemt 's vijands linkervleugel onder vuurv Van art. dekking lj2 comp. naar mij. 4. Het R. H. 5e Bat., 1 pel. cav. en 1 sectie berg- vervolgt det. Salatiga tot de Toentang. Schriftelijk aan cdt. 5. Ik begeef mij met rest reserve naar s Rengas. E. II. 5e bat., 8e Bat., Brigadecommandant, det. Rengas, art. cdt. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 57