44 "vooral daarom wenschelijk vinden, omdat in onze terreinen dik wijls de gelegenheid ontbreekt de hoofdmacht voor de ontwik- 'keling tot het gevecht in verzamelvorm te doen opmarcheeren. Waar zulks mogelijk is, dient dat zeker ter vermindering van ■de marschdiepte en tot gemak bij de leiding te geschieden, doch aooals gezegd onze terreinen, die naast den weg voor gesloten vormen dikwijls niet geschikt zijn, zullen dat veelal niet toe laten. Marcheeren dan de onderbevelhebbers vooraan de hoofd macht bij elkander, dan blijven zij in de eerste plaats gemak kelijk op de hoogte van den gang van zaken, wat hun, voor de richtige vervulling van eenige aan hen op te dragen taak, zeker ten goede zal komen. Moeten er bevelen gegeven worden, dan kan de bevelhebber die persoonlijk aan hen geven, wat het groote voordeel heeft, dat gemakkelijk toelichtingen gevraagd kunnen worden, en een ieder hoort, wat ook aan de anderen is opge dragen, waardoor de zoo hoog noodige samenwerking wordt ge waarborgd. Onderstelling Zuidpartij. In verband met een door den commandant der Zuid partij genomen besluit om zijne troepen te Bawen samen te trekken, is het te Magelang samengebrachte detache ment den 3en Juli naar Pring Soerat opgerukt. Daar aangekomen, ontvangt de commandant ten 6 N. M. het bericht, dat eene naar schatting 1500 man Samenstelling der Zuid- sterke, uit de drie wapens samengestelde, Noordelijke partij. troepenmacht omstreeks 430 N. M ter hoogte van defi Cdt.Gombil marcheerende is gezien in de richting van Te Pring Soerat. Te Salaiiga. Oengaran. ie Bat. mf. (cdt.....) Blijkbaar hadden deze troepen een geforceerden Reserve bat. 3comp.GeBat.inf. J r o I.. H. 15e Bat.inf. ii/s esk. cav. marsch achter zich. Op dat oogenblik zijn te Pring Soerat en te Salatiga, dat met eerstgenoemde plaats telegraphisch verbonden is, de bierneven genoemde troepen vereenigd. De commandant der Zuidpartij vat thans het plan op met de te Pring Soerat en Salatiga gelegerde troepen in den morgen van den 4en Juli over Bawen in de richting van Oengaran op te rukken en den vijand te verslaan. Toelichtingen met het oog op den vredestoetand. 1 sectie 3e Veld- batt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 58