591 het kruitslijmmen kan dus duidelijk zien dat de kogel niet recht door de schijf is gegaan, doch als 't ware „dook"). Geweren welke dwarstreffers opleveren hebben reeds een groote kaliberverwijding en zijn dus over de geheele ziellengte sterk uitgesleten; die welke „duikers" te zien geven zijn plaatselijk zwaar uitgesleten aan de monding. Het feit, dat een der compag niescommandanten van het nde Bataljon infanterie den korps commandant rapporteerde, niet langer te kunnen instaan voor de gevechtsvaardigheid zijner compagnie door den slechten toe stand waarin vele zijner geweren verkeerden, spreekt voor zich zelf maar al te duidelijk Dat men een schijf moest vervaardigen van 2.5 M. in 't vier kant, om bij het onderzoek naar de trefkans volgens 139 S.Y. de treffers althans in de schijf te brengen (waarbij er echter toch nog buiten vielen), is teekenend Waar ik nu reeds dadelijk uit de gehouden inspectie in Neder land de gevolgtrekking had kunnen maken, dat men in Indië tot een even treurig resultaat zou komen, te meer nog daar ons leger geheel uit vrijwilligers bestaat en dus de eenmaal uitgegeven geweten in dienst blijven gesteld, heb ik toch eerst willen wijzen op bovenstaande feiten, met de bedoeling deze als een bewijs aan te voeren voor het volkomen juiste dier gevolg trekking. Zijn mijne lezers het met mij eens, dan zullen zij even vurig als ik wenschen, dat er zoo spoedig mogelijk verbetering in den toestand gebracht wordt. Om hiertoe te geraken zijn twee zaken noodigle aan het slijtingsproces moet een einde gemaakt wor den; 2e het kaf dient van het koren gescheiden te worden. Ad. le. a. Opdat de man het geweer oordeelkundig schoonmake en onderhoude, is het een dringende eisch, dat in de eerste plaats de kamergeleider worde ingevoerd, waarna er streng op moet wor den gelet, dat zoowel mondingbeschermer als kamergeleider gebruikt worden. Yele fuseliers toch vinden het plaatsen dezer voorwerpen te lastig, waarom ze het maar nalaten. b. Aanbeveling verdient het den troep zg. loopenborstels te verstrekken, om de geweren daarmede in het garnizoen in te vetten, waarbij er op dient gelet te worden, dat de pompstokken goed recht zijn. Het medevoeren dezer pompstokken zou op

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 609