603 kwartier van den Maarschalk in Frankrijk. De bedienden van dezen noemde men gens de la Marechaucéeen bij verkorting een voudig marechaucée, bij verbastering geworden tot marechaussée. De Maarschalk was in Frankrijk lang de adjudant van den Connétable, of, zooals men destijds schreef, Conestable, afgeleid van comes stabuli, stalgraaf. Yan de elfde tot de zeventiende eeuw bekleedde de Connétable na den Koning de hoogste waar digheid in het leger der Franschen. Lodewijk XIII hief haar in 1627 op. Later werd zij door Napoleon Bonaparte ten behoeve van den Prins van Wagram, Berthier, weder in het leven geroepen. Musket. Nadat in de Kruistochten de nuttige werking van pijl en boog gebleken was, begon men zich ook in ons land meer op het gebruik van dit wapen toe te leggen. Zelfs wer den werktuigen uitgedacht, om de schootsverheid te kunnen verhoogen. Pijlen met zulke werktuigen, vestelen en springaels genoemd, werden quareelen of musketten geheeten. De naam musket schijnt ontleend aan een toenmalige sperwersoort van dien naam. Schildwacht. De ridders voerden een schild, waarop hun wapen veelkleurig was afgemaald. Op reis zijnde, was het gewoonte dat de ridder zijn schild voor den gevel van het huis plaatste, waarin hij zijn intrek nam. De gewapende knecht die, bij af wisseling, voor het huis bij het uitgehangen schild de wacht had werd schildwachter genoemd. Sergeant van servientdienstman, iemand die, onderhoorig aan een Heer, verplicht was zoowel tot het verrichten van hof- en huisdiensten als tot het dragen van de wapenen. Evenals de sergeant van heden, hadden de servienten te waken voor de huishoudelijke belangen van het gezelschap. In den Spaanschen tijd werden den sergeanten naar het schijnt belangrijker commando's toevertrouwd dan thans. Zoo maakte een sergeant van de bezetting van Bergen op Zoom in 1588 een strooptocht naar Luikerland met 100 man en 6 ruiters. Neemt men in aanmerking, dat de luitenant in dien tijd slechts als vervanger van den kapitein optrad en overigens zich vrij*

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 621