610 in het tactisch gebruik van de artillerie, hunne batterijen zijn beweeg lijker en weten de ongelooflijkste terreinhindernissen te overwinnen. In het gevecht zijn alle hoogere commandanten onderling en met hunne artil lerie telephonisch of ten minste door middel van seinvlaggen of roep-relais verbonden, hetgeen natuurlijk een snelle vuurconcentratie mogelijk maakt. Tot de uitrusting van elke Japansche batterij behoort een uitstekende kij ker, terwijl ieder officier voorzien is van een triëder-binocle, beide tegen woordig onontbeerlijke hulpmiddelen. Doelverkenners worden steeds voor uitgezonden zij geven hunne berichten door middel van seinvlaggen voor doelverkenning wordt ook dikwijls van spionnen gebruikgemaakt. Alge meen werd echter opgemerkt, dat de Japanners bij het inschieten onver schillig en oppervlakkig te werk gaan. Bij den geregelden aanval worden de terreingedeelten waar artillerie moet oprijden daags te voren bezet, en wordt gelijktijdig tegen het front en de niet aan te vallen vleugels gedemonstreerd, 's Nachts worden dek kingen en maskes voor de artillerie aangebracht, dikwijls ook voor de bij de achtereenvolgende stellingveranderingen waarschijnlijk in te nemen posities. Het van stelling veranderen geschiedt batterijsgewijze en met enkele stukken; is voor de nieuwe stelling van te voren nog geen dek king opgeworpen, dan geschiedt zulks vóór de heropening van het vuur. De technische troepen spelen in dezen oorlog een gewichtige rol, de Russische sappeurs door het aanleggen van sterke steunpunten en uit gestrekte met mijnen en landtorpedo's gewapende hinderniszonen, de Ja pansche door het tot stand brengen van communicaties en bij den aanval als baanbrekers voor de infanterie. De veldversterkingskunst heeft een ruime toepassing gevonden; als paddestoelen verrezen overal waar Rus sische troepen stelling namen versterkte liniën uit den grond, die even wel het lot van elke defensieve positie omgetrokken of doorbroken te worden niet konden ontgaanhoe sterker zij waren in des te grooter mate ontnamen zij aan de troepen de zoo noodige beweeglijkheid en verijdelden zij een tijdige ondersteuning der aangevallen punten. De Japanners pasten evenzeer overal het gebruik van de schop toe, doch wisten dit met den offensieven geest te vereenigen. Die geest is bij hun zoo ingeworteld, dat zij zelfs bij de meest zuiver defensieve opdracht bij elke gunstige gelegenheid tot den tegenaanval overgaan. Zij kleven niet aan hunne dekkingen, wel wetend en vertrouwend, dat zij in staat zijn zich in een volgende positie spoedig nieuwe dekking te verschaffen. (Der Oslasiatische Lloyd). H. B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 628