,in het opgeven van raadsels. Men moet ook bij eene oefening den onder bevelhebber niet méér vrijheid van handelen willen laten dan hem ia werkelijkheid zou worden gegeven." Wij achten den door den kapitein von Geusau geleverden arbeid ook voor ons, Indische officieren, van groot nut, want al blij ft, wat het terrein van handeling, de troepenorganisatie en de reglementen betreft, de aanpassing voor het leger h.t.l. meer of min onvolkomen, zoo staan ons deze toe passingen, gegrond op Nederlandsche toestanden en verhoudingen, heel wat nader dan de bekende Duitsche applicatorisch-tactische werkjes, welke ook h.t.l. bij de zelfstudie in de tactiek tegen een buitenlandschen vijand veelvuldig als leidraad worden gebezigd en waarbij men, om niet tot verkeerde gevolgtrekkingen te komen, zich telkens goed rekenschap dient te geven van de veel grootere verschillen in organisatie en vooral van die in den geest der gevechts- en velddienstvoorschriften welke daarbij in toepassing worden gebracht. Het boek van kaptitein von Geusau verdient niet alleen gelezen maar aandachtig bestudeerd te worden en zal dan niet het doel missen wat den schrijver voor oogen stond, nl. tot tactisch nadenken op te wekken, en bij uitnemendheid een leidraad vormen bij de zelfstudie der tactiek. Wij wenschen het daarom in veler handen. D. J. De tarieven behoorende bij de verschillende administratieve reglementen voor het leger in Nederlandsch Indië, 2e met aanteekeningen vermeerderde en verbeterde druk, bijgewerkt tot en met Algemeene Order 1905 No. 40, door J. M. Raaijmakers, le luitenant-kwar- tiermeester-Weltevreden-Yisser Co. 1905. De nieuwe tot den dag der verschijning bijgewerkte uitgave van den door den Heer J. M. Raaijmakers bewerkte Tarieven-bundel zal zeker in ruimen kring een welkome verschijning zijn. Het practisch nut van dezen bundel, welke zich in korten tijd zijn plaats op de militaire bureau's verzekerde en bepaald in een bestaande behoefte bleek te voorzien, is te algemeen erkend, dan dat nog een aan beveling in dit Tijdschrift noodig zoude zijn. Ook deze nieuwe uitgave draagt de kenteekenen van een zeer zorg vuldige bewerking. Uit den aard der zaak was bij de behandeling van een materie welke zoo zeer aan voortdurende wijzigingen onderhevig is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 631