614 een afzonderlijke aanvulling noodig, waarin de tijdens de uitgave tot stand gekomen tariefswijzigingen werden bijeengevoegd in een tot bijwer king geschikten vorm. Deze aanvulling is onder den minder eigenlijken naam van „errata" in een afz. omslag in den bundel gevoegd. Waar noodig heeft de samensteller de ter toelichting gestelde noten herzien. Het aantal „overzichten", welke mede in den bundel zijn opge nomen, werd met één vermeerderd. Yoor den goed verzorgden vorm waarin de 2e druk is verschenen komt de firma Yisser Co. een woord van lof toe. D. J. Ter aankondiging ontvangen. Fr. de Witt Huberts. Methodisches Kommandieren auch als Mittel zur Kraftigung der Stimme. Amsterdam Leipzig. S. L. van Looij. 1904. Preis Mk. 1.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 632