11 KORTE INHOUD. Historisch overzicht van het ontstaan van het Britsch Indische leger en zijn administratie, benevens de organisatie van dat leger. Duitscbland moet thans beslissen omtrent het bestendigen van den tweejarigen diensttijd, na een proeftijd van 10 jaren. In dien proeftijd zijn verscheidene fouten en noodzakelijke veranderingen aan het licht gekomen die verbetering eischen, hetgeen veel geld zal kosten, zoodat een hevige strijd zal gevoerd worden tusschen Regeering en Rijksdag. Het aantal officieren van verschillende rangen in het Duitsche leger, de bevordering en het ontslag in 1904, waarbij opmerkelijk is, dat het grootste aantal officieren, welke op verschillende wijzen het leger hebben verlaten, door de luitenants is geleverd. Beschouwingen over de bevordering in Duitsciland bij het officiers korps; eene vergelijking van de promotiekans bij de verschillende wapens. Oprichting van een korps van 4 bataljons; de betaling van officieren en minderen. Gedrild volgens het Japansche systeem en goed bewa pend en gekleed. Nieuwe organisatie van de rijdende-, veld-, berg-, belegerings- vesting- en kustartillerie, en de plaatsen waar zij gelegerd zijn. Het staande leger is geheel in Mandschoerije, terwijl de reserven nu moeten optreden; voor de infanterie, genie en trein is dat niet zoo bezwaarlijk als voor de cavalerie en de artillerie. Reorganisatie van de infanterie, artillerie, technische troepen, trein enz. in Turkestan. Uiteenzetting van de leidende gedachten en de punten waarop men zijne aandacht moet vestigen bij de uitvoering van eene tactische ver onderstelling. Bespreking van eenige algemeene lessen op strategisch en tactisch gebied, te trekken uit den Russisch-Japanschen oorlog, en eene op somming van vragen die nog onbeantwoord moeten blijven, uit gebrek aan betrouwbare gegevens.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 645