15 KORTE INHOUD. Na eenige aanhalingen uit den Amerikaanschen, Fransch-Duitschen en Zuid-Afrikaanschen oorlog komt het den schrijver voor, dat een afzonderlijk georganiseerde uiterst mobiele macht niet dringend noodig is, vooral met het oog op de hooge uitgaven daarvoor in tijd van vrede, als men slechts zorgt voor goede cavalerie. De invloed van den nacht op het physiek en het moreel van den soldaat. Doel van en wijze waarop nachtelijke ondernemingen vroeger en thans 1 werden en worden uitgevoerd; met voorbeelden. Weerspreking van het artikel van C. v. B. K. in no. 136 van het Mil. Wochenbl. over het falen van de Europeesche theorie in den Russisch-Japan schen oorlog. Voordracht, waarin spreker behandelt: le Het werk in vredestijd. 2e Het algemeen tactisch verband tusschen artillerie en infanterie. I 3e De speciale diensten die de artillerie en de infanterie elkander op het slagveld moeten bewijzen. Bespreking van de lessen, die nu reeds te trekken zijn uit den Russisch-Japanschen oorlog, zoowel voor het voeren van een oorlog in I 't algemeen, als voor de te volgen tactiek der drie hoofdwapens. Bespreking van het Vie deel van Balck. Vergelijking van de velddienstvoorschriften van verschillende Euro- I peesche mogendheden, wat den voorpostendienst betreft, door toe passing van die voorschriften op eenzelfde veronderstelling, met be- i schouwingen daarover. Verwikkelingen tusschen de Bergalfoeren en de strandbewoners op j Cerans. Oprichting van de post Piroe. Patrouilles in het binnenland gehouden. Beschrijving van den mislukten tocht naar Roemah Soal. Critiek op het gebruik van de artillerie tegen den Meuseugit en den I Kraton. Verklaring van den merkwaardigen flankmarsch door Napoleon III over Vercelli en Novara naar St. Martino-Magenta gedaan in 1859.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 649