23 KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Uit theoretische beschouwingen en schietoefeningen in vredestijd zou afgeleid moeten worden, dat de aanval van cavalerie op onge schokte infanterie geen resultaat kan hebben; toch zijn voorheelden, uit de meest recente oorlogen, aan te halen van zulke met groot suc ces gedane aanvallen. Yoorbeeld van opoffering van cavalerie. Voordracht. Spreker gaat eerst na, de redenen van de minder goede resultaten met de cavalerie verkregen sedert 1813, om daarna over te gaan tot do eischen wat organisatie en tactrek betreft waaraan de cavalerie thans moet voldoen om in een toekomstigen Europeeschen oorlog succes te kunnen hebben. Critische beschouwingen omtrent de handelingen der Duitsche cava lerie in het laatst van October en in November 1870 bij Orleans. Wijzigingen in het reglement voor de cavalerie van 12 Mei 1899 aangebracht bij besluit van 1 September 1904. Bespreking van eenigo punten daaruit. Strijd in de Duitsche pers over dat onderwerp. Korte geschiedenis van de ontwikkeling der veldartillerie sedert lö70, het materieel, het schieten, de organisatie en het gebruik. De leerstellingen van Clausewitz omtrent de artillerie, en in hoeverre zij nog geldig zijn in verband met den vooruitgang van den tegen- woordigen tijd. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het gelijkvormig artikel van R. in aflevering 8 I. M. T. Eene vergelijking tusschen de Japansche en Russische veldartillerie, getoetst aan de tot nu bekende zekere uitkomsten. Een reglement, rekening houdende met de ondervinding in Z.-Afrika opgedaan, dat aangeeft de doelen die men bij aanval en verdediging aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 657