53 •waarop ook het Res. bataljon tot den aanval overgaat. De reserve rukt op naar Pëte. Verder zullen wij dit gevecht, dat in de werkelijkheid ver moedelijk een zeer schommelend karakter zou dragen, niet vol gen. Zijn eenmaal de troepen voor een groot deel in gevecht gebracht, dan hangt de uitslag in niet geringe mate af van de wijze waarop de aanvoerders de troepenleiding met alle hun ten dienste staande middelen weten te steunen en aan te vullen. Daarom heeft het ook, zoowel bij veldoefeningen als bij oefe ningen op de kaart, zijn nut het gevecht te laten verloopen. De onderbevelhebbers komen daarbij in omstandigheden, waarin bevelen uitblijven of wellicht onvoldoende bevelen worden ont vangen, zoodat zij tot eenige handeling het initiatief moeten nemen. Ook wordt daarbij het besef levendig, dat ondanks eene uitstekende troepenleiding het geheel in gevaar gebracht kan worden door een minder oordeelkundig optreden van een der onderdeelen. Toelichting op de oleaten. Oleaat No. 1 geeft den toestand weder ongeveer te 8 V.M. Ik moet er op wijzen, dat ten gevolge van de kleine schaal de troe- penteekens te groot zijn, zoodat de diepte in de marschcolonne wel wat grooter is aangegeven dan die werkelijk zou zijn. Zoo bedraagt bv. de marschdiepte der hoofdmacht van de Noord partij 1300 M.terwijl die volgens de teekening 2000 M. zou zijn. De cavalerie der Noordpartij is voor overmacht zijwaarts af geweken, onder achterlating van eene patrouille op den marschweg {zie 109 Y.Y.). De commandant van den voortroep, zulks ver nemende, heeft daarin aanleiding gevonden eene spits en ook eene patrouille zijwaarts van den marschweg af te zenden. Yan de vooruitgeschoven cavalerie der Zuidpartij marcheert 1 pel. over Rengas en Delik om ter hoogte van Gembol weder nadere bevelen te ontvangen. Ren half pel. bevindt zich op weg naar den brigadecommandant. Het pel. dat de brug over de Toentang moest bewaken is juist afgelost door de cavalerie dei- voorhoede, en begeeft zich thans op weg naar het gros der voor uitgeschoven cavalerie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 67