15 KORTE INHOUD. Discussie over dit onderwerp in de Ind. Krijgskundige Yereeniging. Bespreking van het reglement voor de bereden infanterie in Enge land. Bespreking van het nieuwe infanteriereglement in Frankrijk. Beschrijving van een toestel, ten gehruike bij het sehietonderricht der infanterie, dat de fouten, door den schutter gemaakt, aangeeft. Bespreking van den strijd die gevoerd wordt over de opleiding van den infanterist en de noodwendigheid tot wijziging van het bestaande exercitiereglement. Schrijver geeft aan, welke opleiding hij wen- schelijk acht. Naschrift op het artikel „Ueber den Freifeldangriff 1905" (zie Litt. overz. 1905 1 en II). De beoefening van den aanval op het exercitieveld acht schrijver ten eenenmale verkeerd, dus moet dit in het terrein geschieden. Punten, waarop men bijzonder moet letten bij het beoefenen van den aanval. Schrijver wenscht hij alle schietoefeningen punten te geven, en geeft daarvoor zijne gronden aan. Bespreking van de onder dezen titel verschenen brochure van generaal H. Kohne. (Berlijn Mittler Sohn 1905). Critiek op het artikel in het Ind. Mil. Tijds. no. 10—1904, blz. 1026.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 691