hier echter naar het Z.terwijl de Z. zijde van Bawen tamelijk open is, zoodat het niet noodig is aan den rand stelling te nemen om vuur te kunnen brengen op den rug ten W. van Këtra. Oleaat No. 3 geeft den toestand weder om ongeveer 1030 Y.M. Het detachement Salatiga is in aftocht. Het 8e Bat. is met 2 comp. de vervolging begonnen, terwijl 1 comp. de terug gaande beweging van het detachement Rengas bespeurende front heeft gemaakt naar die zijde. De comp. welke aan de Z. W. zijde van Rengas had stelling genomen is in dessa Ngrawan teiuggeweken, en bij aankomst van 1 pel. versterking weder tot staan gebracht. De sectie veldartillerie is wederinstelling gekomen. Waar deze sectie en hare infanteriedekking getee- kend zijn bevinden zich in 't terrein 2 terstond opvallende top jes, welke de kaart, met het 25 M. hoogteverschil tusschen de tranches, niet heeft kunnen weergeven. Heb ik een beeld willen geven van het verloop van het ge vecht, zooals ik mij voorstel dat het ingevolge de gegeven be- v elen had kunnen zijn, ik hoop dat niemand mij van de dwaas heid vei denken zal te hebben willen uitmaken, dat het ook zoo had moeten zijn. De phantasie heeft natuurlijk bij dergelijke beschiijvingen ruim spel, en, zooals ik reeds in den aanvang op- merkte, heb ik de handelingen van beide partijen een zoodanig verloop willen geven, dat daaraan eenige beschouwingen konden worden vastgeknoopt. Wordt vervolgd.) R. TEN Seldam. 00

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 69