57 - Deze paragraaf eischt dus een vluggen aanslag, doch zoodanig, dat de vizierlijn onder de richtlijn komt. Hoever men onder het mikpunt moet aanleggen is niet om schreven. Dit is mijns inziens een fout, omdat men daardoor een chaos van inzichten in het leven roept, die zeer ten nadeele is van het vertrouwen dat de manschappen in hunne onderwijzers moeten hebben. Yindt de een dat de richtlijn één meter onder het mikpunt moet liggen, een ander zal eene handbreedte meer dan voldoende vindenneemt men hierbij in aanmerking de moeilijkheid voor de manschappen om dat juiste punt onder het mikpunt te bepalen, dan moet men reeds uit dit oogpunt be schouwd dezen eisch veroordeelen. Doch al was het punt bepaald waarop gericht moest worden, alvorens het geweer in de juiste richting te brengen, zooals dit is aangewezen in het Schietvoor- schrift van 1888, dan nog zou ik er mij niet mee kunnen ver eenigen, omdat het mijns inziens een onnatuurlijke eisch is om van den man te vergen zijn vizierlijn onder de richtlijn te bren gen, nog afgescheiden van 't feit, dat een dergelijke aanslag tijdverlies voor het richten veroorzaakt. 66 van het Schietvoorschr. 1888 luidt Zij die de geboorte van dit schietvoorschrift hebben beleefd herinneren zich, dat deze paragraaf haar ontstaan te danken heeft aan den bekenden oorlogsschootshoek van Wolozkoi. Waarom echter in dat Schietvoorschrift slechts in staande houding die eisch gesteld werd, terwijl die thans in alle houdingen bestaat, is mij „houdingen beoefend, waarbij het geweer dadelijk ongeveer in de richting „van het mikpunt gebracht en daarna met de linkerhand gelicht wordt „tot de gewenschte richting verkregen is, om het dan eenigen tijd in „dien stand te houden. De onderwijzer moet ook hierbij vooral toezien, „dat de tromp nimmer boven het mikpunt gebracht worde." „Tot bet aanleggen in de staande houding wentelt het geweer als het ware „om de tromp, zoo dat het bij den aanslag minstens een kapmeslengte on- „der het mikpunt gericht is. Daarna wordt het langzaam met de linker hand gelicht, tot de gewenschte richting is verkregen. Bij het aanleggen „in andere houdingen wordt de vizierlijn onmiddellijk op het mikpunt „gebracht."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 71