44 - Benaming van Ko. of maand ONDERWERP. het en tijdschrift. jaartal. Rapport van den directeur van 0. E. N. betreffende maatregelen in het belang van de inlandsche nij verheid op Java en Madoera. (20 biz.); door H. J. W. van Lawick. Ind. Gids. December 1904. Verslag betreffende een dienstreis van den assistent-resident van Loe- boeq-Sikaping A. Ballot, vergezeld van den chef van den staf van Su matra's Westkustnaar de land schappen Moeara Soenge Solo VI, Kota Kampar en Mapat Toenggoel SilajangLoeboeq Gedang en Moeara Tahis) (81 blz Tijds. Ind. T. L. en Y. Deel XLVII. afl. 6. Het grondbezit op Lombok (31 blz.); door J. C. van Eerde. Verg. Ind. Gen. 27 December 1904. Regeerings-inmenging in Indie (28 blz.); door R. A. Kern. Id. 14 Februari 1904. c. Buitenland. Lhassa en zijne geivapende bevol king (8 blz); door Colonel H. C. Wylly. Unit. Serv. Mag. Oktober 1904. Ueber die Bedeutung der chinesi- schen (mandschurischen) Ortsnamen. Mil. Wochenbl. No. 22-1905. Japan. Het Japansche volk en zijn weermacht (173 blz.); door W. E. A. Burton, kapitein van den generalen staf N. 0. I. leger. Ind. Krijgsk. Ver. 1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 720