55 KORTE INHOUD. Bespreking van de veranderingen in de vloot; terwijl vroeger de Middellandsche zee vloot als de gewichtigste beschouwd werd, is dit thans de vloot tot bescherming van Engeland zelf'. Opgave van redenen waarom schrijver een generale staf voor de marine wenscht. Voordracht over onderzeesche booten, verschillende typen en welke eischen men in de toekomst zal moeten kunnen stellen. Naar aanleiding van het rapport, door de commissie voor de marine reserve uitgebracht, betoogt spreker, dat de marine groote reserven noodig heeft, zooals hij door voorbeelden uit verschillende zeeoorlogen aantoont. Daarvoor is noodig een korte diensttijd voor de zeemi litie, zooals in Duitschland is ingevoerd. De samenstelling van het Oost-Zee eskader, de geveehtswaarde en de bijzondere eigenschappen van de verschillende typen der schepen. Bespreking van de kans op succes van het eskader. Kort geschiedkundig overzicht van de zeemacht in Ned.Indië. Be spreking van de taak aan de zeemacht op te dragen in verband met de landmacht, en de verbetering, wat aantal en aard der schepen betreft, die door spreker wenschelijk wordt geacht. De grootte van de Engelsche vloot, gelijkstaande met die van Frankrijk, Duitschland en Rusland samende nieuwe indeeling. On derzoek door Lord Brasssey naar bezuiniging op het jaarlijksch budget. Behandeling van het vraagstuk: groote of kleine slagschepen, vooral met het oog op de uitwerking der onderzeesche mijnen. De toestand en de ophanden zijnde veranderingen van de Engelsche, Fransche, Amerikaansche en Duitsehe oorlogsvloten. Bespreking van de pantsering en de artilleriebewapening der toekomstige slagschepen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 731