59 KORTE INHOUD. Verhandeling over afstandmeters in het algemeen en over eenige soorten in 't bijzonder. Scheikundige ontledingen van verschillende koffiesoorten, verge lijkingen daartusschen. Ontleding van verschillende preparaten. Beschrijving van een nieuwen afstandmeter voor de infanterie. Een voordracht over het verwaarloozen van vloot en leger in En geland, niettegenstaande de groote uitgaven daarvoor. Over het invoeren van handenarbeid in de ziekeninrichtingen voor herstellende en chronisch lijdende zieken, ten einde den dikwijls in verveling, nutteloos doorgebrachten vrijen tijd tot heil van uen soldaat aan te wenden. Bij de artillerie, hoewel zeer nuttig, is een afstandmeter niet zoo dringend noodig, omdat men door het inschieten toch tot den afstand komt, hetgeen bij de infanterie niet het geval is. In vredestijd en vóór den aanvang van het gevecht is het meten van afstanden mo gelijk, maar gedurende het gevecht is het ondoenlijk. De afstand meters moeten eenvoudiger worden. Het toelaten als correspondent, de strenge censuur, het niet mogen bijwonen van het gevecht en het weinige nieuws dat de correspon denten van het Hoofdkwartier vernemen, zoowel aan Russische als aan Japansche zijde. Beschrijving van een afstandmeter voor de infanterie. Bespreking van de afstandmeters van Barr and Stroud en de Zeisstelemeters.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 735