68 lijk samenstel van bepalingen, waarnaar de tactiek zich regelt l Integendeel, het reglement dient gewijzigd te worden, zich te- voegen naar veranderde omstandigheden. Het vooral in den loop der laatste jaren aangekweekt besef van overwicht over den in- landschen tegenstander, verkregen door doelmatige opleiding in verband met de bewapening, maakt het mogelijk ook de enge- denkbeelden omtrent gesloten optreden te verruimen. De uit komsten der practijk behooren in deze den doorslag te geven- Blijken alzoo karabijn en korte (marechaussee) sabel de geëi gende wapens te zijn tegen den inlandschen vijand, de vraag dringt zich op„waarom dan niet de geheele infanterie van het Indische leger daarmede uitgerust, nu velen van meening zijn, dat- de inlandsche vijand als dagelijksche tegenstander meer invloed op de maatregelen in het belang van dat leger moet hebben dan het volgens sommigen niet eens bestaande spookbeeld van een B.Y.? Heeft het geweer zooveel voor op de karabijn? Die meerderheid kan zich slechts uiten in twee van de zeven hoofdeischen, welke in ons voorgaand artikel aan het vuurwa pen werden gesteld (zie „Het Infanteriegeweer"), en wel: le ten opzichte van de gestrektheid der banen, en 2e ten opzichte van de spreidingen. Ad le. Ter beoordeeling van de „minderwaardigheid" van de karabijn in dit opzicht schijnt het overbodig tot op de groote afstanden de banen van eenige stelsels met elkaar te vergelij ken. Zooals vroeger reeds werd betoogd, loopen die verschillen al spoedig zoo weinig uit elkaar, dat zij voor de practijk hun beteekenis verliezen, te meer omdat op de afstanden boven 800 M. fouten van anderen aard een vrij wat overwegender invloed uitoefenen op de schietuitkomsten dan enkele meters meer tref ferruimte-diepte. Hoofdzaak blijft de grens van het beslissende infanterievuur, aangegeven door de dracht van de voor staande infanterie geheel bestreken baan, vermeerderd met de bundelspreiding; terwijl verder nog van belang is tot hoever men het laagste vizier mag stellen om banen te verkrijgen met geen grootere verheffing dan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 82