73 -de kleinste afmetingen teruggebracht werden. 1) Voor kleine afstanden moet deze handelwijze ook als volkomen juist aan gemerkt worden. Doch voor de grootere, nl. voor die, waar het zuiver individueele schot niet meer wordt toegepast, moeten ook andere overwegingen meespreken. Voor bedoelde afstanden komt het niet zoo zeer aan op de zuiverheid van het enkele scliok, van den bundel wordt dan de uitwerking verwacht. Om die uitwerking te verkrijgen is het noodig het doel in het moderne gevecht van zeer kleine afmetingen duidelijk te zien, ook in den aanslag, zoodat de vizierlijn gemakkelijk daarop gebracht kan worden. Die smalle, kleine vizierkepen echter, beletten het duidelijk zien van het doel in den aanslag. Van het accommodatievermogen van het oog of, zooals generaal v. Lichtenstern het uitdrukt, van het snel achtereen zien van keep, korrel en doel 2) wordt dan te veel geëischt. Let de schutter het scherpst op het doel, dan ziet hij niets van de keep en doemt in zijn richtlijn slechts de korrel duidelijk ophij maakt dan kolossale richtfouten (grof korrel, te hoog gericht). Zorgt hij goed duidelijk de keep te zien, dan zal het doel zich hoogstens als een flauwe streep voordoen, die ten opzichte van de korrel bijzonder geringe afmetingen aanneemt; om dat doel in zijn vizierlijn te krijgen zal hij aanmerkelijk te laag aanleggen. De tegenwerping, dat dit euvel niet geheel te verhelpen valt door een wijde vizierkeep, is grootendeels juist. Doch daar de wijdere vizierkeep een gemakkelijker accommodatie toestaat, kan het waarnemen van het doel gedurende den aanslag met grooter duidelijkheid geschieden en zal alzoo het richten daarop beter mogelijk zijn. Geeft nu al de wijdere keep meer aanlei ding' tot korrel-klemmen en grof of fijn korrel nemen, zoo kan door een mechanisch hulpmiddel, als aangegeven door Kokoto- vic, het oog in dit opzicht te hulp gekomen worden. Volgt uit het zooeven geschrevene slechts, dat voornamelijk de schietuitkomsten onzer karabijn- (en geweer-) schutters te wenschen overlaten, vergeleken bij die in Duitschland verkre- 1) "Vandaar dat in alle rijken het model geweer zoo'n kleine keep vertoont, behalve in Engeland, waar zij iets breeder, maar vooral dieper is. 2) K. Reisner, Frlir. von Lichtenstern. Schiessausbildung und Feuer der Infanterie im Gefecht, 3 Aufl. S. 49 en 50.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 87