I)£ RUSSISCH-J A P A XSCH E OORLOG. (Vervolg van Uz1115 van den vorigen jaargang.) met Plaat II 1). Het verloop van den slag bij Liaujang blijkt uit de nadere berichten ongeveer te zijn geweest zooals in de vorige afleve ring in het kort werd aangegeven. In een halven cirkel, naar het Z. O. gekeerd, strekten de Rus sische stellingen zich van Anschantschan aan den spoorweg in O. richting uit tot aan de Tanho, en verder achter deze rivier tot aan de Taitseho. De voorposten stonden in de lijn Gönsch- wantze Gantsioeanpoe Famayin Loatintan Landiasan Anpingling—Pegou. De hoofdstelling lag op ongeveer 13 K.M. van de stad, op heuvelruggen in de lijn Mayetoen—Sinlitoen Mindiasan Yayoetschi Kantschintsy aan de Taitseho en had een lengte van 25 K.M. Hierachter lagen op ongeveer 3 K.M. van de stad in het Z. en W. 16 grootere werken. De inrichting der stelling was opgedragen aan den bekenden generaal majoor Welitschko, den Kussischen Yauban. Nadeelen der hoofdstelling waren le dat zij door de in het Z. O. liggende bergketenen werd gedomineerd 2e dat zij de 60 a 100 M. breede Taitseho in den rug had. Het grootste nadeel was echter wel, dat het leger van Koe- roki, waarvan de rechtervleugel tot aan Pönsihoe aan de Taitseho reikte, de stelling in O. richting kon voorbijgaan, den linker vleugel omvatten en de terugtocbtslijn bedreigen. De verdeeling der troepen was als volgt: Het 17e Legerkorps en de hoofdmacht der cavalerie in reserve bij Liaujanghet 5e Siberische korps tot dekking van den lin kervleugel bij de steenkolenmijnen van Yantai; de hoofdstelling 1) Deze plaat zal bij de volgende aflevering worden gevoegd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 90