Van Alles Wat. [Febr. 1916. De schenkers kunnen er van overtuigd zijn, dat deze fraaie prijs hoogelijk wordt gewaardeerd. De prijsuitreiking aan de officieren werd besloten met een zeer geanimeerd bal, een aardig en waardig slot van dit wapenfeest. Alvorens te eindigen, moge nog een enkel woord worden gezegd over de plaats voor het volgend wapenfeest. Waar de opvolgende wapenfeesten tot nu toe te Weltevreden en te Bandoeng waren gehouden, was ditmaal ter wille van de propa ganda Magelang gekozen. De deelnemers van Weltevreden en Mees- ter-Cornelis kunnen Magelang niet in één dag bereiken, dus brengt de reis onvermijdelijk 1 dag logieskosten met zich. Waar de financiëele bezwaren voor de deelnemers groot zijn, moet hieraan zooveel mogelijk worden tegemoet gekomen. Wat de verbinding met de andere garnizoenen betreft zijn Ban doeng en Djokja aan de stamlijn, het gunstigst gelegen. Van deze twee verdient Bandoeng verre de voorkeur en wel om de volgende redenen. 1. Het garnizoen te Bandoeng is grooter, zoodat de voorberei ding gemakkelijker verloopt. 2. Te Bandoeng en Tjimahi is zoowel voor officieren als voor m. b. d. r. v. o. ruim logies te vinden. 3. De deelnemers uit Tjimahi en Bandoeng behoeven niet te rei zen, die uit Weltevreden, Meester-Cornelis en Buitenzorg be reiken hun doel in een halven dag. 4. Van uit alle garnizoenen in Midden- en Oost-Java, uitgezonderd Magelang, is Bandoeng in één dag te bereiken, dus geen lo gieskosten gedurende de reis. 5. De temperatuur te Bandoeng is lager dan die te Djokja. 6. Aangezien het D. v. O. dit jaar naar Bandoeng overgaat en het hoofdbestuur gevestigd is op de standplaats van het D. v. O., verdient het aanbeveling de wedstrijden te Bandoeng te hou den, ten einde zooveel mogelijk van de werkzaamheid van het bestuur te profiteeren. Om alle vorenstaande redenen zou ik het hoofdbestuur in over weging willen geven bij de afdeelingen het voorstel in rondvraag te brengen om, evenals de wapenfeesten van de K. N. O. S. steeds in den Haag worden gehouden, die van den N. I. O. S. in den ver volge immer te Bandoeng te doen plaats hebben. J. Beumer. lste Luit. der Infie. 215

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 109