Ouerzicht Dan Ilederlandsche militaire Tijdschriften. WZ De Militaire Spectator 1915 No. 11. Kapitein Verberne vervolgt en beëindigt zijn artikel „Mitrailleurs elders en hier." Bijna overal heeft men het systeem Maxim, zegt S. Hij noemt dan een 25-tal rijken, waar de Maxim in gebruik is. Alleen bij het veldleger in Oostenrijk heeft men het nationale type,, Schwarzlose' welke mitrailleur overigens alleen in Holland in gebruik is. (En Ned. Indie dan N.) S herhaalt nog eens enkele zijner vroegere wenschen, n.l. om elke compagnie Infanterie en wielrijders te do teeren met 1 a 2 sectien mitrailleurs. Verder wenscht hij, dat al het kader dit wapen zal kunnen bedienen. Duitschland zou volgens S te velde zijn getrokken met zes sectiën mitrailleurs per bataljon. Nederland zou, aldus voorzien, 972 mitrailleurs voor zijn infanterie noodig hebben. Als vermoedelijke reden, waarom in Nederland de bereden mi- trailieur-afdeelingen, welke goed voldeden, zijn opgeheven bij de mobilisatie vermeldt S, dat er in totaal onvoldoende mitrailleurs waren, en men het daarom beter vond deze te gebruiken als ïnfan- terie-mitrailleurs. Aan het slot van zijn beschouwingen geeft S. in telegram-stijl nog eenige aanteekeningen op de nieuwste Nederlandsche mitrailleur reglementen. t Bij het bepaalde „In het verdedigend gevecht zal het geen uitzonde ring zijn, dat de mitrailleurs het vuur reeds openen op de hoogere „afstanden," teekent S. aan: dat moge waar zijn in buitenlandsche reglementen, niet echter voor onzen rookpluim-mitrailleur. De vijan delijke artillerie wenscht zulks juist en stelt den mitrailleur ontijdig (of tijdig? N) buiten gevecht. Als zeer belangrijk mogen weer worden aangemerkt de „Losse „aanteekeningen over den tegenwoordigen Europeeschen oorlog' van den kap. van den Gen. Staf P. J. van Munnekrede. Talrijke punten uit de taktische reglementen en voorschriften worden getoetst aan de thans opgedane ervaringen. S. begint met een beschouwing over de z. g. massa-aanvallen van de Duitschers en geeft aan, waarom zoo talrijke berichten over dergelijke aanvallen in de pers verschenen. 225

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 119