w Onze Voorschriften Door de 17eId=TeIefonie. In een vorig artikel in dit tijdschrift mocht ik er reeds op wijzen, dat het gebruik van de telefonen bij de oorlogvoerende legers vrij algemeen in de plaats is getreden van de optische seinmethodes dat op het oorlogsterrein aan de veldtelefonie de grootste zorg wordt besteed en dat speciaal opgeleid personeel belast is met het onderhoud en zoo noodig met de regeling en de herstelling van de -toesteken en hun toebehooren. Zullen de moeilijkheden, die zich voordoen bij" q£ behandeling van de telefonen en bij de opleiding vvaja het personeel bij de EurC^eesche legers voor een deel onder vangen worden door het feit, dat die militielegers over personeel zullen kunnen beschikken, dat reeds in de burgermaatschappij zich vertrouwd heeft gemaakt met de beginselen van electrotechniek, waardoor het niet moeilijk zal zijn een kern van meer deskundigen te vormen, in ons leger verkeeren we in dit opzicht in zeer ongunstige omstandigheden. Het personeel moet van het begin af aan worden opgeleid, het moet de eerste eenvoudigste beginselen van de zwak stroomtechniek zich nog geheel eigen maken, voor zoover de kennis hiervan voor de juiste behandeling van de toestellen noodig is, terwijl verder de zoo noodige practijk eerst bij een langdurig gebruik van de toestellen kan worden verkregen. Waar over speciale instructeurs voor dit zoo uiterst belangrijke werk niet wordt beschikt en de opleiding van het personeel bij de korpsen zelf moet geschieden, rust ten slotte op de officieren een lang niet eenvoudige taak en moeten zij zoowel de techniek van de telefonie in het algemeen, als de toestellen, die hier te lande gebruikt worden meer in het bijzonder, door en door kennen. In de eerste plaats mag dan de vraag gesteld worden, waar de officieren die kunde vandaan moeten halen. De bijzonderheden van de opleiding op de hoofdcursus zijn mij niet bekend; verondersteld mag worden, dat die niet veel beter zal zijn, dan die in Alkmaar of Breda. Op de cadettenschool en op de hoogere burgerscholen wordt 154

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 34