J. P. MICHIELSEN. Luitenant Generaal, Commandant van het Indische Leger. Den 14den Februari j.l. verspreidde zich in den namiddag de treurige mare, dat in het vliegkamp te Kali Djati een ontzettend ongeluk had plaats gegre pen; de vliegmachine, waarin Z. E. de Commandant van het Leger als passagier gezeten was en welke door den Luitenant vliegenier Ter Poorten bestuurd werd, stortte ten gevolge van nog onbekende reden van eene hoogte van ongeveer 40 M. neer, met het noodlottig gevolg, dat de Legercommandant het leven liet en Luitenant Ter Poorten zwaar gewond werd. Groot was de ontsteltenis door dit droeve bericht veroorzaakt, diep gevoeld de deelneming, welke alom geuit en betoond werd. Het kon ook niet anders, het moést aangrijpen Allen, die Generaal Michielsen gekend hebben, die wisten welk een hooggestemd plichtsgevoel hem eigen was, die begrepen, dat hij ook hier een voorbeeld wil de geven, waren diep geschokt door de tragedie, welke zich afgespeeld had. Eenvoud was een kenmerk van zijn leven, eenvoud zij het kenmerk in de vereering van zijn nagedachtenis! Het Leger brengt zijn verscheiden Chef een stille hulde, in hooge waardeering voor de gedurende zijn geheele schitterende loopbaan aan dat Leger betoonde toewijding, met groote dankbaarheid erkennend het geen hij in het belang van dat Leger heeft gedaan, in weemoedige herinnering aan den edelen mensch, die zich steeds in hem openbaarde Hij ruste in vrede!

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 7