5 Letter. No. Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. R/C 39/1 Soerat peratoeran akan toenggang dan adjar koeda dari Cavalerie. (S.T.A.C.I) 1917. R/C 14/7 Exercitie-Reglement der Cavale rie 1917. Ile deel C. II. Opleiding in Afdeelingen. 1917. R/C 26/4 Voorschrift Wapening en Muni tie der Cavalerie. 1917. R/C 14/7 Soerat peratoeran akan pembari- san Cavalerie djilid jang kedoea. (S. P. C. II.). Pengadjaran sama pa soekan. 1917. R/D 107 Platen behoorende bij het Hand boek voor den Trein en bij het Voorschrift op den dienst bij de troepentreinen. 1917. R/D 108 Voorschrift op den Dienst bij de Troepentreinen. 1917. R/D 12/4 Soerat peratoeran akan alat sen- djata dan munitie, (melainkan pis tool M. 11.) 1917. R/E 53/4 Soerat peratoeran akan menem- bak dengan Karabijn boeat orang Stabelan. 1917. S> 22/3 H. J. Van Eijk. Algemeen Technisch Woorden boek. S' 73 P. Jansz. Javaansch-Nederlandsch Woor denboek 1913. Ss 39/3 Catalogus der koloniale Biblio theek van het Kon. Instituut voor de Taal-,Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genoot schap. Opgave van aanwinsten over de iaren 1914 en 1915. 1916.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 25