een groote uitgestrektheid verlicht, tevens de bezetting van het achtergelegen werk alarmeert. In 1914 werd hier nog beproefd dez.g. „Militar-Fallschiim-Leucht- rakete" van de firma Aloys Müller te Konstanz-Emmishofen. Dit verlichtingsmiddel, eigenlijk meer een granaatkartets dan een vuurpijl, wordt weggeschoten uit een pistool van 2 K G. ge wicht en lang 4 d. M. met een loop vair 3 d. M In de kolf, die evenals bij jachtgeweren scharnierend met den loop is verbon den, is het slot opgenomen. De eigenlijke rakete is opgenomen in een huls, waaruit zij als een gewone kogel wordt weggeschoten (Zie nevenstaande schets). Is de als tijdbuis dienstdoende saskolom opgebrand (na 1 se- cunde), dan wordt het lichtgevend lichaam door de uitstootlading uitgeworpen, terwijl het tevens gaat branden. Het valscherm ont plooit zich en vertraagt den val. Bij de beproeving werd een dracht van 65 M. en een stijghoogte. van 55 M. verkregen de gemiddelde brandtijd bedroeg 30 secun- den, waarbij een strook van 150 bij 100 M behoorlijk werd verlicht. De geringe dracht en het gevaar, dat vooral bij tegenwind de eigen opstelling te veel in de lichtsfeer zou vallen, deden van een invoering afzien De bestaande lichtkogel, die verschoten wordt uit den mortier van 7 cM. A, kan tot op 500 M. worden geworpen en brandt dan op den grond liggend ongeveer 1 minuut. De nadeelen van dit verlichtingsmiddel zijn de volgende: le Men is zeer afhankelijk van den aard van het terrein, waaï het de kogel belieft te blijven liggen. Een vrij onbelangrijke be groeiing van den bodem, een inzinking van eenige beteekenis, voor al in bergterrein, een afrollen naar een laag punt kunnen oorzaken zijn, dat van een verlichting van het terrein al bitter weinig te recht komt. 2e Te groote spreiding, zoowel in lengte als in breedte, ook door het bij aanslagen nog meerdere malen opspringen, zoodat men nooit zeker is den lichtkogel daar te zullen brengen, waar zulks wordt gewenscht. Het doel is alleen waar te nemen, als het zich bevindt tusschen den waarnemer en het gevormde rookgordijn; wind naar den waar nemer toe kan het doel onzichtbaar maken. 4e De vijand kan de lichtkogels uitdoovenwel is waar zou men dit tegen kunnen gaan door in het lichaam van den kogel eenige kleine granaten op te nemen, doch hiervoor is weer een speciale 429

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 37