De werkelijkheid is, dat onze terreinen ons niet alleen voordeelen zullen bieden, doch voor ons ook wel degelijk bezwaren zullen meebrengen. Al zullen eerstgenoemde - de voordeelen - dan ook dikwijls grooter zijn dan de laatste, indien wij het terrein in het oorlogsgebied kennen. Het gevolg van actie in 's vijands rug door geoefende „jagers" zal zijn, dat er af en toe, vooral in 't begin van den oorlog, een kunstwerk vernield wordt, een overval gelukt, enz., en verder en hier komen we aan de hoofdzaak - dat die vijand steeds meer troepen zal moeten onttrekken aan zijn hoofdmacht, om zijn verbin dingen, depots en wat dies meer zij, defensief en offensief te be veiligen. De krijgsgeschiedenis leert, dat elke man, die aan den kleinen oorlog in 's vijands rug deelneemt, er verscheidene aan de tegenpartij kost ten nadeele van diens hoofdleger. Hetgeen tegen standers van ruime betaling van die speciale troepen en de hun in oorlogstijd te verleenen steun minzaam ter overweging wordt aan- .bevolen. 448

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 60