Een nieume methode Door het schieten op nliegtuigen met de (Ilitraiileurs model '12 en model '14. In het Indisch Militair Tijdschrift werd met de behand ling van het schieten met mitrailleurs op vliegtuigen een aanvang gemarkt door den Majoor P. v D Meijden in de Februari-aflevering van 191b, en werden aldaar een methode uitgewerkt en schietregels geformuleerd, overeenkomstig aan die, welke in Nederland in ge bruik zijn. Als vervolg op vorengenoemde verhandeling verscheen over het zelfde onderwerp een artikel van ondergeteekerde in de Mei-af levering van 1916, in welk artikel op de zaak wat oitper werd ingegaan, daarbij aantoorende. dat het vraagstuk niet op zeer en- voudige wijze is op te lossen, of dat althans geen waardeerbare kans op uitwerking bestaat, indien niet alle werkende factoren zoo goed mogelijk in de richting woiden ingeschakeld. De in de Mei-aflevering aangegeven schietmethode werd in het kort daarna verschenen Wetenschappelijk Jaarbericht van de Ir dische Krijgskundige Vereeniging zonder deugdelijke argumentatie door den Kapitein J Peters als eene te ingewikkelde, onnauwkeurige en on bruikbare gekwalificeerd en gaf daarna orde geteekende in h t November-nummer van dit tijdschrift op sommige punten van het artikel in de Mei-aflevering een nadere uiteenzetting benevens eei kritiek op de door den Heer Peters vooigestane z g Duitsche methode. Het bovenstaande als mededeeling voor hen, die lust gevoelen eveneens te willen medeweken om te geraken iot een goede en bruikbare oplossing van het vraagstuk. Een poging om die oplossing weder dichterbij te komen, volge hieronder. In meergenoemde Mei-aflevering werden behandeld de voor naamste factoren, welke van invloed zijn op de richting met weglating van die, met welker invloed geen rekening kan of be- 449 1. M. T. 30 1917.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 61