MILITAIR TIJDSCHRIFT INDISCH INHOUD. Afl. 8 Augustus 1917 ONDER REDACTIE VAN J. C. PABST EN G. A. SCHEFFER. Blz. 1. De bevoegdheid der Indische Regeering om Neder^ landsch-Indië, geheel of gedeeltelijk, in staat van oorlog of beleg te verklaren en de gevolgen, die hieruit voortvloeien: door J J. van de Berge, Eerste-Luitenant der Militaire Administratie569 2. Critische beschouwingen naar aanleiding van Blad I der Legenda voor de Nederlandsch-lndische topo grafische kaarten (slot); door J. van Roon, Majoor bij den Topografischen Dienst587 3. Een hulpmiddel voor infanterievuur met indirecte rich ting en voor het juist aangeven van doelen in het terrein; door O. C. A van Loon, Eerste-Luitenant der Infanterie599 4. Geneeskundige oefening op de kaart; door J. P. de Bats, Officier van Gezondheid der tste klasse606 5. Bamboesleeptandoe voor afvoer van gewonden (met 2 platen); door W. P. L. Ouwerkerk, Dirigeerend Offi cier van Gezondheid der 2de klasse636 6. Critiek op een critiekdoor J. H. Goossens, Eerste- Luitenant der Infanterie„641

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 1