1. SCHIETEN BIJ DE ART., door Pro Procura. (2de Vervolg). 42. Veel van het hieronder volgende is ontleend aan de Fransche schietwijzen o. a. beschreven in „Preparation et Réglage du Tir" 1918 en „Conférences sur ie Tir de l'Art." 1921 (bibliotheek D. v. O. 103/4 en 103/8), waarnaar ter beter begrip wordt verwezen. 43. In het hieronder volgende zal de vuurleiding behandeld worden, indien het doel alleen van uit een zijwaarts gelegen standplaats is te zien. Het zal in de praktijk dikwijls onmogelijk zijn, dat de vuur- leider naar een waarnemingsplaats—voor elk ander doel als regel verschillend zal kunnen gaan en zal hij daarom het vuur moeten kunnen leiden met behulp van de waarnemingen van een waar nemer. Van dezen waarnemer zal, in oorlogstijd vooral, niet meer geëischt kunnen worden, dan dat hij in staat is nauw keurig de afwijkingen ten opzichte van de waarnemingslijn op te meten, alsook voor schoten in, of zeer kort bij, de waar nemingslijn het plus of min dier schoten ten opzichte van het doel in zijn waarnemingsrichting vast te stellen en ten slotte de springhoogten op te meten. Daarom willen wij reeds terstond er op wijzen, dat hij in het bezit moet zijn van een kijkermeet instrument, dat een vaste opstelling toelaat. 44. Wij zullen nu de verschillende voorbereidingen nagaan en deze aan het eind opgeven. Wij hebben vastgesteld, dat de vuurleider de schoten moet brengen in de waarnemingslijn. Zien wij nu naar figuur 13 waar A een springpunt moge voor stellen, dan geeft de waarnemer op de door hem gemeten afwijking AA,. Dit schot kan nu op twee wijzen in de waarnemingslijn worden gebracht n. 1.: a). door het te brengen in A2 door veranderen der elevatie voor een afstand AA2, of b). door het te brengen in A3 door veranderen der zijdelingsche richting. Wij zullen nu eerst nagaan hoe die correcties zijn aan te brengen, gehaald uit de door den waarnemer opgegeven afwijking AA,. Aangenomen wordt, dat ingeschoten wordt volgens de regels in de vorige opstellen gegeven ln figuur 14 moge D,D2 de vork zijn, welke b. v. l'/2 LS50 e. s. (enkele stuk) of 2 LS50-schootstafel is te nemen. Deze D,D2 zullen wij noemen „v" Meter en teneinde deze v Meter in afstand vooruit te kunnen gaan, worde een meerdere 147

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1