1. DE POLITIEKE ZIJDE VAN DE INLANDSCHE MILITIE IN ALGIERS'), door C. Marcus. L'organisation de la conscription c'est la vanne ouverte par laquelle déborde toute la question indigène. A. Prunelle. Bronnen Colonel Sainte-Chapelle. La conscription des indigenes en Algérie 1908. W. Oualid. La conscription des indigènes d'Algérie. 1909. Lieut, colonel Mangin. La force noire. 1910. Messimy. Le statut des indigènes de l'Algérie. 1912. Sèbe. La conscription des indigènes d'Algérie. 1912. Prunelle. La recrutement des indigènes algériens par la voie de 1 appel. 1913. Capit. Le Franqais. Une faute politique; une erreur mil.; le service obliga toire des Musulmans d'Algérie. 1913. Edition off. Le recrutement des indigènes par la voie de 1 appel. Instruc tions générales. 1913. Maurice Ajam. Problèmes algériens. 1913. Victor Piquet. Les réformes en Algérie et le statut des indigenes. 1919. Qénéral Bajolle. La question des races en Algérie. 1920. Lieut, colonel. Azan. La conscription indigène en Aigérie. 1921. De inl. militie in Algiers heeft niet alleen een lange voorgeschie denis, maar heeft vooral in het tijdvak 19081912 vëel stof opgewaaid in den vorm van een uitgebreide literatuur, in hoofdzaak handelend over de politieke zijde van het vraagstuk en daarom voor ons niet van belang ontbloot. Algiers is toch in de eerste plaats een mohammedaansch land, sterk betrokken in de panisla- mitische beweging der laatste decenniën, een beweging, die, zij het ook vertraagd, zich mede ten onzent deed gevoelen. Moslimsch clericalisme (Sarikat Islam), nationalisme, autonomiebewe ging 2) openbaarden zich, via Egypte en Tunis, in Algiers, lang voor ze ten onzent weerklank vonden. Ook de z. g. ethische richting tiert in Algiers, doch heet daar juister „le sentimentalisme colonial," ook wel minder eerbiedig „l'arabomanie" of „le sentimentalisme pleurard." Het journalistieke werkje van M. Ajam zal velen, die meenen, dat de pol. toestanden daar anders zijn dan ten onzent, een nieuw en beter licht doen opgaan. Twee zaken echter, nimmer uit het oog te verliezen bij het maken van vergelijkingen, hebben de Fr. op ons voor: hun indiv. aanleg tot assimilatie en hun van Ter publ. ontv. 16 4 23. Red l.M.T. 2). De Panislamitische oorsprong van deze bewegingen wordt o. a. duidelijk aangetoond in het artikel van XX.L'lslam et son avenir. (Revue des deux mondes, 1-8-1921). 359

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1