1. VERSLAG van den Majoor der Artillerie G. J. PITLO over zijn verblijf aan de Ecole Militaire de l'Artillerie te Fontainebleau. (Bijdrage van het Departement van Oorlog). I. Inleiding. Voor de opleiding tot artillerie-officier staan in Frankrijk verschillende wegen open, doch men eischt, dat alle offi cieren eenmaal een cursus te Fontainebleau hebben gevolgd. a. Na twee jaar studie aan de Ecole politechnique, welke op militaire leest geschoeid is, gaat een gedeelte der leerlingen als officier naar de Ecole Militaire de l'Artillerie vanwaar zij na twee jarige studie naar de verschillende regimenten gaan of na een een jarige studie als reserve-officier het actieve leger verlaten. b. Onderofficieren, bij de regimenten opgeleid, kunnen na examen worden toegelaten tot de school, waar zij na twee-jarige studie tot officier worden bevorderd, of na een-jarige studie als reserve-officier het leger verlaten. c. Gedurende den oorlog zijn verschillende daarvoor in aanmer king komende militairen na korte opleiding tot officier bevorderd. Eenigen hunner gingen na het sluiten van den vrede als officier studeeren aan de Ecole Politechnique. Voor hen wordt een appli catie-cursus van één jaar gehouden, welke cursus ook door mij werd gevolgd. Daar het aantal dezer officieren beperkt is, zoo zal alleen nog het volgend jaar een dergelijke cursus worden gehouden, daarna niet meer. d. Van de onder c genoemde officieren werden een zeker aantal niet tot de Ecole Politechnique toegelaten, of deed geen toelatings examen. Aan hen werd toegestaan, na het leger verlaten te hebben zich als onderofficier te engageeren, waarna zij tot een een-jarige cursus aan de school werden toegelaten. Volledigheidshalve zij vermeld dat jaarlijks een zeker aantal verdienstelijke onderofficieren tot artillerie-officier kan worden bevorderd zonder examen. Daar zij in het algemeen geen verdere promotie maken dan tot kapitein en in het algemeen in bijzondere diensten werkzaam zijn, zoo bezoeken zij de school niet. Voorts wordt tot en met het volgend jaar wegens plaatsgebrek te Saurnur een Cours d'Equitation gehouden voor de rijkunstige opleiding van eenige uitgezochte artillerie-officieren. Het eigenlijke verslag is nagenoeg onverkort weergegeven. Van de bijlagen zijn er slechts enkele afgedrukt. Red. l.M.T. 711

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1