1. EEN NACHTGEVECHT, i) door Op b September 1914 gingen de Fransche legers van den terugtocht, die door de ongelukkige gevechten aan de Belgische grenzen noodig was geworden, tot den algemeenen aanval over. West van Verdun streed het 3e Fransche leger, dat tegenover zich had het Ve Duitsche leger onder den Kroonprins. Het gelukte noch aan de Franschen noch aan de Duitschers om een markant succes te behalen; over het geheel hielden beide partijen elkaar in everwicht. In den namiddag van 6 September verrichtte de 79e Fransche brigade (bestaande uit het 154e en het 155e regi ment infanterie) zonder succes een aanval van uit de lijn Amblain- courtDeuxnouds richting Bullaincourt en verloor hierbij zelfs eenig terrein. Op 7 September werd de aanval opnieuw ondernomen, ditmaal door de 80e brigade. Van de 79e brigade bevond zich het 155e regiment in reserve nabij Courcelles-sur-Aire. Tegen 6 nm. ontving de regiments-commandant het navolgend bevel: „Een bataljon van het 155e regiment naar het bosch Cha nel". De regiments-commandant wees nu het He bataljon aan, om naar het bosch op te rukken. De bataljons-commandant achtte dit bevel onvoldoende en wendde zich tot zijn regiments-com mandant om nadere inlichtingen omtrent vijand, aanleuning aan eigen troepen en taak van het bataljon. Inderdaad was dit bevel onvoldoende. Kan de voorhoede-com mandant, die zich bij den A. B. bevindt en inzage krijgt van alle bij dezen inkomende berichten en daardoor op de hoogte is van hetgeen omtrent den vijand is waargenomen, al volstaan met een zeer kort bevel, waarin de taak der voorhoede is aangegeven en samenwerking met en steun van andere onderdeel en der troepen macht, dit kan niet het geval zijn voor de commandanten van andere troependeelen, die immers bij de uitgifte van de voor hen bestemde bevelen nog onbekend zijn met de omtrent den vijand ontvangen berichten. En zeer zeker moet de taak duidelijk zijn aangegeven. Bevelgevers kennen de omstandigheden, welke aan leiding waren tot de gegeven bevelen en voor hen is de taak van het betrokken troependeel dus duidelijk genoeg, maar zij moe ten zich ook in de plaats van de bevelontvangers stellen en dan nagaan, of in het bevel al datgene is opgenomen, wat dezen ab- Met twee schetsen. 65

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 1