1. DE HUIDIGE STAND VAN HET VRAAGSTUK „DE INRICHTING VAN VERDEDIGENDE STELLINGEN", door W. VAN EXTER. „Die Feldbefestigung paszt sich den Kampf- formen aller Waffen genau an. Sie ist in das Gelande eingegrabene Taktik." (Feldbefestigungsvorschrift deel I blz. 22). Ofschoon door de verschijning van het A. T. V. en het G. V. I. de beginselen, waarop de verdediging h. 1.1. moet plaats hebben, zijn vastgelegd en in groote trekken is aangegeven, hoe een be paalde terreinstrook op de voor onze verhoudingen beste en meest economische wijze in krachtigen staat van afweer kan worden ge bracht, verdient het wellicht aanbeveling na te gaan, hoe het op het oogenblik in het buitenland met dit vraagstuk is gesteld en op welke wijze de meeningen in de verschillende voorschriften zijn verwerkt. Te meer bestaat daartoe aanleiding, omdat - zooals bekend mag worden verondersteld van een absolute overeen stemming ter zake niet in het minst kan worden gesproken. Dat ook in Nederland de meeningen nog zeer verdeeld zijn, moge wel blijken uit den pennestrijd, die gevolgd is op het desbetreffende artikel van Brest van Kempen en Wilson in de M. S. 1924. Moge dar, ook dit artikel zij het op bescheiden wijze er toe bijdragen, dat door vergelijking van onze voorschriften met het geen het buitenland aangeeft, een ruimere kijk en een dieper in zicht in deze „question bruiante" worde verkregen. FRANKRIJK. De algemeene beginselen aangaande de verdediging zijn neer gelegd in de „Instruction Provisoire sur l'Emploi Tactique des Grandes Unités", die, meer speciaal betreffende de inrichting van een verdedigingsstelling, in de „Instruction Provisoire sur l'Orga- nisation du Terrain, (1925). 1) Elk terrein, bezet door een troep, die belast is dit terrein te verdedigen, wordt hetzij het al of niet ter verdediging is inge richt een position genoemd. Laatstgenoemd voorschrift wijkt in belangrijke mate af van „L'in- struction sur l'organisation du terrain du 22 aout 1917." 667

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 1