1. MEDEDEELINGEN VAN DE REDACTIE. Met ingang van dit nummer is de verzorging van de binnen- en buitenlandsche tijdschriften-overzichten overgegaan van den kapitein van den Generalen Staf J. J. Beudeker op den kapitein van den Generalen Staf C. O. van Resteren. Aan eerstgenoemden medewerker betuigen we hierbij onzen dank voor den zeer gewaardeerden steun, dien hij gedurende zoo geruimen tijd aan dit tijdschrift heeft verleend. Gehoor gevende aan daartoe strekkende wenschen, wordt in dit nummer eene tactische reglementenstudie, gegrond op onze nieuwe voorschriften, begonnen. De redactie prijst zich gelukkig daarvoor de medewerking te hebben verkregen. Binnen kort zal ook een aanvang worden gemaakt met de publicatie van eene serie tactische oefengen op de kaart, waarin de hoofdzaken van onze nieuwe tactische voorschriften applica- torisch zullen worden behandeld. Voorts kunnen we mededeelen, dat eene bijdrage van het Departement van Oorlog, betreffende het dezer dagen in Indië aangekomen nieuwe berggeschut, in bewerking is en spoedig in dit tijdschrift zal verschijnen. Ten slotte vermelden we, dat in een der eerstvolgende nummers een aanvang zal worden gemaakt met het geven van korte over zichten met betrekking tot den militair politieken toestand in het Verre Oosten. Redactie. 409

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1