I. DE ECONOMISCHE VERDEDIGING VAN NEDERLANDSCH-INDIË, door Dr. W. FEUILLETAU DE BRUYN. Door de harde oorlogspraktijk hebben de staatslieden en de leiders van legers en vloten, die aan den wereldoorlog deelnamen, moeten leeren, dat als een gevolg van de geweldige menschen- massa's die tegen elkander in het veld werden gebracht, met alleen de wederzijdsche strijdkrachten de beslissing brengen in een gewapend conflict, maar dat daarnaast de heele industrie, land- en mijnbouw, handel, kortom alle hulpbronnen van de belligerenten en hunne koloniën moeten worden gemobiliseerd. Voortaan zal de uitslag van een oorlog afhankelijk zijn van de gevechtskracht van de in haar geheel gemobiliseerde naties. Het vraagstuk van de verdediging van Nederlandsch-lndie beperkt zich niet meer tot de zuivere militaire en maritieme organisatie der strijdmiddelen en tot de samenwerking dezer defensieorganen. .a Daarnaast is een behoorlijke organisatie der politieke detensie, vooral voor een zwakke kolonie als Nederlandsch-lndië, van he hoogste belang. In een vorig artikel werd deze politieke defensie uitvoerig besproken. Bovendien moet de economische defensie onzer kolo nie zorgvuldig worden voorbereid en georganiseerd. Wij zullen in dit artikel deze economische defensie aan een nadere beschouwing onderwerpen. Toen in den loop der 19e eeuw de Europeesche naties uitgroei den tot industriestaten werd hun economische afhankelijkheid van het buitenland steeds grooter, werd de noodzakelijkheid om de handelsverbindingen met andere rijken te onderhouden steeds scherper gevoeld. De voedselvoorziening, de vredes- en oorlogs industrieën, de handel, ja, het heele economische leven van een staat hangen van het openhouden dier verbindingen af. In den wereldoorlog zijn de gevolgen van het afsnijden dier handelsverbindingen grooter dan ooit te voren geweest. Door het afsnijden van elkanders handel probeerden de belligerenten elkander economisch te gronde te richten. „Economic pressure is een van de machtige wapens geweest, die de Centralen ten slotte het onderspit deden delven. De Duitschers daarentegen zijn er niet in geslaagd Engelands handelsverbindingen af te snijden, al heeft dit dan ook heel weinig gescheeld, „lhe J 481

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1