1 DE GEVOLGEN DER BEZUINIGING OP HET NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER. Toen een belangrijk deel der Gewapende Politie op de Buiten bezittingen werd vervangen door Legerafdeelingen, geschiedde zulks zonder de sterkte van de op dat oogenblik aanwezige troe pen op evenredige wijze te vermeerderen, integendeel werd (be houdens het oplossen van 2 bataljons over de Buitengewesten) het vereischte getal brigades gevonden door de infanteriebrigades met twee man te verminderen. Hierdoor werd tevens gebroken met de sedert tientallen van jaren praktisch noodig gebleken minimum- sterkte van het kleinste taktische onderdeel van het Leger. Het door opheffing van de Gewapende Politie ontstane tekort aan machtsmiddelen werd dus onvoldoende gedekt. Hoe groot de sterkte van de troepen op de Buitenbezittingen moet zijn, is intusschen een zaak, die vrijwel uitsluitend den advi seurs van de Regeering, den Gewestelijken bestuurders, aangaat. De tegenwoordige sterkte der veiligheidsbezetting van 11000 man (kader en manschappen) moet echter in verband met het boven vermelde, ongetwijfeld te gering worden geacht. Door bovenbedoelde reorganisatie, ten behoeve van de door de Regeering bevoien bezuiniging, verdwenen aldus het 17de Batal jon op Sumatra en 6de en 18de Bataljon op Java. Voorts werd het derde Depot-bataljon opgeheven, waardoor het overcompleet aan recruten noodzakelijker wijze bij verschillende veldbataljons moest worden ondergebracht, echter niet boven de sterkte daar van tellende, doch als organiek deel daarvan, zoodat dus de uit- ruksterkte van die veldbataljons met één compagnie werd ver minderd. De Legersamenstelling van 1925 is hierop gebaseerd, dat, indien voor bezetting der Buitengewesten 11000 man noodig zijn, de sterkte van het javaleger, dat beschouwd moet worden als aflos sing daarvan, dan slechts 9000 man behoeft te bedragen, indien men bepaalt, dat het verblijf op de Buitengewesten, vier en dat op Java twee jaar zal duren. Deze Javatroepen zijn dan tevens voor defensiedoeleinden be stemd. 797 Zie ook de Memorie van Antwoord op het Afdeelingsverslag over de begrooting 1925.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1