1. EEN TACTISCHE REGLEMENTENSTUDIE BETREFFENDE HET BATALJON. door A. van de Water. I. INLEIDING. In de eerste jaren na den oorlog heerschte er nog omtrent de daaruit te putten lessen een meeningsverschil, waaruit eer een verbijsterende verwarring dan waarheid of werkelijkheid bleek. De meeningen stonden soms diame traal tegenover elkaar (Reine des bataillesalleen het vuur beslist; uitsluitend automatische wapens; gegolf). Sedert heeft evenwel een wetenschappelijk navorschen als een eindoordeel gebracht dat de grondbeginselen van de oorlogvoering onveranderd zijn gebleven doch dat in de uitwerking daarvan een volslagen ommekeer is gekomengrootendeels veroorzaakt door hetgeen de tech niek aan nieuwe oorlogsmiddelen bracht en waaraan de tactische handelingen en vormen zich moesten aanpassen wat eenigen tijd kostte en zich hebben aangepast. A. De manoeuvre beslistde infanterie is het hoofd element. Ook de groote oorlog heeft geleerd dat een b e h o o r 1 ij k e tegenstander zich niet uit zijn opstelling laat schieten, evenmin als hij er zich vroeger uit liet schieten. Hij moet er met het blanke wapen uitgeworpen worden, waarbij het gevecht met het blanke wapen, in verband met den huidigen stand van de wapentechniek en de in breedte en diepte opgeloste gevechtswijze van de infanterie, voort durend door de vuurwapenen moet worden gesteund. De woorden van Napoleon waarmede deze de Russen bij Friedland prees„Het is niet voldoende om ze dood te schieten, maar je moet ze daarna met de bajonet ook nog omvergooien" moeten nog gelden, let welvoor wat betreft een b e h o o r 1 ij k e tegenstander. Dat door de vuurwapens alleen de strijd zou kunnen worden beslist, is niet het geval gebleken. Alleen door het handgemeen, dus door den vijand aan het lijf te komen kan een gunstig eindresultaat worden verkregen. Vandaar 279

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1928 | | pagina 1