1. ABD EL KRIM. door CAMURS. (Vervolg. Zie I. M. T. Nos. 3, 4, 6, 7 en 10). (Met een schetskaart; zie ook schetskaart No. 3). De crisis. Zooals reeds werd vermeld, vormde de ontruiming van een aantal kleine Fransche posten, overeenkomstig de inzichten Lyautey-Daugan, een welkome stimulans voor de plannen van Abd el Krim. De amrar voelde zich te sterker, waar zich in Spanje een aantal stemmen verhieven tegen een mogelijk militair samengaan met Frankrijk en de kameraden Doriot c. s. zich in de Fransche Kamer als zijn ijverige zaakwaarnemers deden kennen. Een krachtig offensief kon niet anders dan de anti-oorlogsbeweging in Frankrijk en Spanje gunstig beïnvloeden. Gekoppeld aan de kansen, bij het „thuisbrengen" der ingetrokken bezettingen ge boden, moest dat offensief bovendien den arbeid zijner mokhazni's onder de nog aan Frankrijk trouw gebleven stammen bevorderen. Tegen een in de Spaansche bladen aangekondigde landing bij Alhucemas en een daaraan verbonden directe actie tegen Ajdir doet Si Mohand de bedreigde kuststrook versterken, maar tevens opent hij een offensief tusschen Tetuan en Qgar el Kebir in de richting van Tanger, welke manoeuvre als een tegen stoot en blijkbaar bedoeld is om de Spaansche openbare meening te beïnvloeden en zoo mogelijk internationale conflicten uit te lokken. Zijn hoofdmacht zet hij toch uitsluitend tegen Frankrijk in. Medio Mei worden de berichten omtrent een concentratie van Rifaansche strijdkrachten tegen Ouezzan steeds stelliger en dreigender. Om daaraan het hoofd te bieden waren sedert den 17den Mei 6 bat. inf., 1 esk. cav., 4 bijen en 2 escadrilles tusschen Souk el Arbaa du Gharb en Ain Defali gegroepeerd onder bevel van den gen. Billotte. In de laatste dagen van Mei worden hier nog aan toegevoegd twee groepen, tot een gezamen lijke sterkte van 4 bat. Inf., 1 esk. cav. en l'/2 bij., een te Mzefroun, op 10 K.M van Ouezzan, de andere te Teroual tot dekking van de nog niet in verzet gekomen stammen. In den nacht van 2/3 Juni overschrijden vijandelijke groepen den Loukkos. Den 4den komen de Rhouna in verzet en worden 957

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1929 | | pagina 1