1. DE VERPLEGING TE VELDE IN VERBAND MET HET MOTORISEERINGSVRAAGSTUK. door F. W. J. VAN VOLLENHOVEN. Kapitein der Intendance. Inleiding. Aangezien de auto in het gewone leven meer en meer in ge bruik komt, in alle richtingen zoowel ten aanzien van het personen- als van het vrachtvervoer steeds meer terrein wint en zich op bijna elk gebied weet te specialiseerenwaar boven dien gedurende den Grooten Oorlog is gebleken dat „te velde" het gebruik van automobielen op ruime schaal mogelijk is en in vergelijking met andere vervoermiddelen de balans zeer ten voordeele van de automobiele transportmiddelen overslaat, kan het geen verwondering baren dat het motoriseeringsvraagstuk in alle legers in het brandpunt van belangstelling staat. Niettegenstaande de auto's bij bijna alle takken van het leger hun intrede hebben gedaan en daarbij diensten presteeren, waar voor men vroeger op paarden was aangewezen, zullen er zich toch nog vele gevallen voordoen, waarbij niet alleen aan het paard de voorkeur zal moeten worden gegeven, maar waarbij het gebruik van autotractie is uitgesloten. Hebben de auto's de paarden niet geheel kunnen verdringen, evenmin hebben ze de beteekenis van de spoorwegen geschaad. De auto's kunnen een waardevolle schakel vormen tusschen de spoorwegen en de door paarden getrokken voertuigen, ze treden bij beide vervoermiddelen aanvullend op en kunnen onder zekere omstandigheden hun taak geheel overnemen. Over het geheel genomen blijkt dus wel dat de verschillende middelen van vervoer niet tegenover elkaar staan en dat, niet- 939 Een goede verpleging is van het hoog ste belang voor het behoud van de slag vaardigheid van den troep en vormt een van de voornaamste factoren ter bevordering van een goeden geest. (A. T. V., punt 214). Met de bijlagen A, B en C.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1931 | | pagina 1