1. DE MILITAIRE SPECTATOR JUBILEERT I 1 Januari 1932 vierde het Nederlandsche militaire periodiek bij uitnemendheid zijn honderdjarig bestaan. Het zij ons vergund der Hoofdredactie, den Uitgevers, den lezers, neen het Moederlandsche leger in zijn geheel, met dit ju bileum alsnog onze hartelijke gelukwenschen aan te bieden. Ongetwijfeld zal binnen eenige dagen de mail ons een jubileum nummer brengen en daarin zal, zooals ook bij vorige jubilea het geval geweest is zeer zeker alle aandacht geschonken zijn aan het wel en wee, hetwelk het periodiek beleefde in de afgeloopen eeuw. Wij zouden daarom slechts in herhaling treden, wanneer we ons verstouten de geschiedenis van de honderdjarige te schetsen. We mogen daarom volstaan met, naast aanbieding onzer geluk wenschen, hier uiting te geven van onze groote waardeering voor hetgeen de uitgevers en de opvolgende redacties hebben bijge dragen tot de militair-wetenschappelijke ontwikkeling, niet alleen van onze makkers officieren van het Moederlandsche leger, maar ook van ons Indische officieren. Steeds maar vooral in de vroegere jaren, toen wij nog niet het voorrecht hadden een eigen periodiek te onderhouden, hebben de Redacteuren van „De Militaire Spectator, tijdschrift voor de Weermacht van Nederland en Indië" zich ingespannen ook de koloniale legerbelangen te dienen en de Krijgsgeschiedenis van het Indische leger in ruimeren kring bekend te maken en daarvoor belangstelling te wekken. Een doorbladeren van verschillende oudere en oudste jaargangen heeft ons geleerd met welk een moeilijkheden ook wat dat aangaat de redacties vaak te kampen hebben gehad, maar ook hoe een dankbare taak het is van de vele op ons leger betrekking hebbende bijdragen en studies ken nis te nemen. We eindigen met een welgemeend, Heilheil! de Honderdjarige. Redactie I. M. T. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 1