1. BESTRIJDING VAN PANTSERAUTO'S EN VECHTWAGENS door E. A. STEINMETZ. Majoor der Infanterie. Op het oogenblik verheugt het Indische leger zich nog niet in het bezit van vechtwagens (tanks) of pantserauto's, terwijl het gelet op de huidige tijdsomstandigheden en op de kosten van aanschaffing en onderhoud ook niet te voorzien is, dat wij in een nabije toekomst in het bezit van deze zoo nuttige en geduchte vechtinstrumenten zullen geraken. Onze regiemten laten bovendien het bestaan en de bestrijding van pantserauto's en vechtwagens bijna geheel buiten beschouwing. Alleen het G. V. C. wijdt er een artikel aan (p. 28), doch in en kele opzichten is dit punt verouderd. In de infanterie-reglemen- ten wordt er niet over gerept, tenzij men p. 62 A. T. V. in dien zin wil uitleggen (dit schrijft nl. voor, dat de toegangen tot de opstellingen van veiligheidsafdeelingen moeten worden versperd). Slechts is bij het 1ste wijzigingsblad op het A. T. V. p. 144 (2) dat de doelen aangeeft voor de artillerie, welke de infanterie steunt, dit aangevuld met het woord „tanks". Toch is het volgens onze meening te verwachten, dat een gebeurlijke tegenstander met deze oorlogswapenen zal zijn uitgerust. En dan in de eerste plaats wel pantserauto's, daar deze in ver gelijking met vechtwagens minder hooge eischen stellen aan de organisatie en de outillage van de expeditionnaire macht. Zulks niet alleen bij grootscheepsche expeditiën, maar ook bij de zoogenaamde ondernemingen op beperkte schaal, tegen welke de Indische Regeering, blijkens de „defensiegrondslagen" ons Leger in hoofdzaak paraat wil houden. Eigenlijk: Juist en in de eerste plaats bij dergelijke onderne mingen, welke slechts over een uit den aard der zaak zeer beperkte tonnenmaat kunnen beschikken en welke moeten worden uitge voerd door troepen, die zeer snel verplaatsbaar zijn en over een groote actie-radius kunnen beschikken. In tegenstelling met de meening, welke wij wel eens hoorden verkondigen, dat het medenemen en doen landen van dergelijke formaties te bezwaarlijk zou zijn en te veel tonnenmaat zou kos- 255

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 1