1. BIJ DE OVERNAME VAN DE REDACTIE. Bij het schrijven van dit woord ter inleiding gaan onze ge dachten in de eerste plaats uit naar den thans afgetreden redac teur, onder wiens bekwame leiding 50 nummers van ons tijdschrift het licht zagen. Wij meenen uit naam van alle leden van de Indische Krijgs kundige Vereeniging en verdere lezers van het Indisch Militair Tijdschrift te spreken, wanneer we den kortelings met verlof naar Nederland vertrokken functionaris dank brengen voor den velen arbeid, welken hij, naast zijn drukken werkkring, gedurende de ruim 4 jaren van zijn redacteurschap als leider en als schrijver van belangwekkende bijdragen voor ons periodiek heeft verricht. Bewust van de verantwoordelijkheid, welke ons werd opgelegd, hebben we met eenigen schroom de uitnoodiging van het Bestuur der I. K. V. om de leiding van het I. M. T. op ons te nemen aanvaard. We genieten echter het voorrecht ondanks den druk der tijden een kerngezond tijdschrift over te nemen en zullen ons beijveren het te handhaven op het bereikte peil. Zonder den steun van de medewerkers het werd reeds bij herhaling opgemerkt kan evenwel ons tijdschrift niet bloeien; wij roepen daarom gaarne veler medewerking in. Wij meenen bij dit inleidend woord den nood der tijden niet stilzwijgend te kunnen voorbij gaan. Deze nood noopte ook tot sterke versobering laat ons hopen slechts een tijdelijke op de middelen, welke der weermacht voor de vervulling van haar belangrijke taak ten dienste staan. Dat dit echter geen reden zij tot ontmoediging, tot verflauwing van de belangstelling voor de militaire wetenschappen. Integendeel, moge daarin eer een prikkel gevonden worden om waar een quantitatief tekort mocht bestaan, er met te meer ernst naar te streven om dat waar mogelijk door verhooging van de innerlijke waarde te vergoeden. Ook het I. M. T. heeft hierin een taak. Wij aanvaarden de redactie met de verzekering, dat daaraan mede te werken tot heil van ons Leger bij de leiding van dit tijdschrift ons immer richtsnoer zal zijn 995

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 3